Styrearbeid

FJELLSTYRETS MØTEPLAN 2019

Onsdag den 15. februar kl. 09.00. Fellesmøte med ansatte, etterfulgt av fjellstyremøte.

Tirsdag den 12. mars kl. 19.00.

Tirsdag den 19. mars kl. 09.00. Reservedato for evt. arbeidsmøte.

Tirsdag den 29. april kl. 19.00.

Tirsdag den 11. juni kl. 19.00.

Tirsdag 20. august kl. 19.00.

Tirsdag 7. oktober kl. 10.00.

Tirsdag den 22. oktober kl. 10.00. Reservedato for evt arbeidsmøte.

Tirsdag 12. november kl. 19.00.

Tirsdag 17. desember kl. 10.00. Budsjettmøte.

 

Det gjøres oppmerksom på at endringer kan skje i forhold til ovenstående oppsett.

 

OM FJELLSTYRETS MØTEVIRKSOMHET


I 2017 avviklet Engerdal fjellstyre 9 fjellstyremøter og behandlet 90 bokførte saker. I 2014 ble det behandlet 76 protokollførte saker og avholdt 12 fjellstyremøter. I 2015 er det avholdt 7 fjellstyremøter og behandlet 65 protokollførte saker, mens det i 2016 ble protokollført 92 saker og avholdt 10 styremøter. I tillegg kommer en rekke referatsaker og orienteringer innen de ulike områder fjellstyret har ansvaret for.

Engerdal fjellstyre består av politisk valgte representanter utnevnt av kommunestyret. Fjellstyrenes oppgave er å forvalte rettigheter og herligheter i statsallmenningene etter rammer fastlagt i Fjelloven. I tillegg til at statsallmenningene er viktige rekreasjonsområder for hele landets befolkning, har bygdenes kollektive rettigheter i områdene avgjørende betydning for opprettholdelse av levedyktige bygdesamfunn. Viktige bruksretter i dag er beiting, seterdrift, jakt, fangst og fiske.

styremedlemmer

Leder: Halvor Hansson, (bruksberettiget) Vara: Halvard Nilsen
Nestleder: Reidar Åsgård, (bruksberettiget) Vara: Kjell Erik Joten
Styremedlem: Monica Bye Spånberg, (jakt, fiske og friluftsliv)  Vara: Per Inge Trøan Sømåen
Styremedlem: Lena Øien, (jakt, fiske og friluftsliv) Vara: Liv Karin Knutsen
Styremedlem: Ristin Mortensson, Reindrifta Vara: Lars Ivar Danielsen

Regnskap/økonomi: Vekstra Engerdal BA, 2443 Drevsjø

Revisor: Stein Karlsen, Revisorsenteret Trysil.
 

 

Fjellstyresaker

 

SAKSFRAMLEGG OG MØTEREFERAT.

2019

Møte 13. februar: Innkalling, saksframlegg og protokoll.

Møte 18. mars: Innkalling, Saksframlegg og protokoll.

Møte 19. mars (Reservedato):

Møte 29. april: Innkalling, saksframlegg og protokoll.

Møte 11. juni: Innkalling, saksframlegg og protokoll.

Møte 20. august: Innkalling, saksframlegg, sak 4219 og protokoll.

Møte 7. oktober: Innkalling, saksframlegg og protokoll.

Møte 22. oktober: (Reservedato)

Møte 12. november:

Møte 17. desember:

2018

 Møte 14 februar: Innkalling, saksframlegg, sak 06 og 07, protokoll.

Møte 13 mars: Innkalling, saksframlegg og protokoll.

Møte 26 april: Innkalling, saksframlegg og protokoll.

Møte 11 mai: Innkalling, saksframlegg og protokoll.

Møte 5. juni: Innkalling, saksframlegg og protokoll.

Møte 21. august: Innkalling, saksframlegg, sak 64.18 (ettersendt) og protokoll.

Møte 7. september: Innkalling, saksframlegg og protokoll.

Møte 17. september: Innkalling, saksframlegg og protokoll.

Møte 12. oktober: Innkalling, saksframlegg og protokoll.

Ekstrainnsatt møte 22. oktober: saksframlegg og protokoll.

Møte 15. november: Innkalling, saksframlegg og protokoll.

Møte 18. desember: Innkalling, saksframlegg og protokoll.

2017

Møte 19 desember: Innkalling, saksframlegg og protokoll

Møte 14 november: Innkalling, saksframlegg og protokoll.

Møte 11 oktober: Innkalling, saksframlegg og protokoll.

Møte 21 august: Innkalling, saksframlegg og protokoll

Møte 31 mai: Innkalling, saksframlegg og protokoll.

Møte 3 mai: Innkalling, saksframlegg og protokoll

Møte 25 april: Innkalling, saksframlegg og protokoll

Møte 15 mars: Innkalling, saksframlegg og protokoll.

Møte 14 februar: Innkalling, saksframlegg og Protokoll.

 

2016

Møte 20 desember: Innkalling, saksframlegg og protokoll

Møte 16 november: Innkalling, saksframlegg og protokoll

Møte 12. oktober: Innkalling, saksframlegg og protokoll.

Møte 24. august: Innkalling, saksframlegg og Protokoll

Møte 6. juli: Innkalling, saksframlegg og Protokoll. NB: ekstrainnsatt møte. 

Møte 8 juni: Innkalling, saksframlegg og Protokoll

Møte 26 april: Innkalling, saksframlegg og Protokoll

Møte 14 april: Innkalling, saksframlegg og Protokoll

Møte 15 mars: Innkalling, saksframlegg og Protokoll

Møte 10 Februar: Innkalling, saksframlegg og Protokoll

 

Årsmelding 2016

BIDRAGSBUDSJETT 2019 - UTLYSNING, SØKNADSFRIST MM

Engerdal fjellstyre vedtok under fjellstyremøte 18 desember 2018 Bidragsbudsjett med regler for 2019. Gjennom bidragsbudsjettet vil fjellstyret dele ut til sammen kr 714 000,- til ulike næringsformål og allmennyttige formål. Søknader om tilskudd eller bidrag adresseres pr brev til:

Engerdal fjellstyre
Hyttveien 45
2443 DREVSJØ

eller pr epost til:

post@engerdal-fjellstyre.no

For å komme med i første behandling av tilskuddssøknader må disse være levert fjellstyret senest 1. februar 2019. Søknader som sendes inn etter denne datoen behandles fortløpende. Søknader skal som et minimum inneholde opplysninger om søker (f eks alder, utdanning og praksis), beskrivelse av prosjektet, kostnadsoverslag og finansieringsplan. Videre skal driftsbudsjett for to år framover og bekreftet regnskap for siste avsluttet regnskapsår følge søknaden. Det gis som hovedregel ikke tilskudd til allerede påbegynte eller sluttførte prosjekter. Fjellovens § 11 (3) bestemmer at tilskudd kan bevilges til styrking av næringsgrunnlaget i de bygdene som har rett til allmenningsbruk.

Ytterligere detaljer og opplysninger kan leses i vedtatt bidragsbudsjettet:

Bidragsbudsjett 2019 med regler.