Viltstellområde 1

Heggeriset/Hylleråsen viltstellforening

Småviltjakt på Heggeriset/Hylleråsen viltstellforenings område

Fjellområdet øst for Engersjøen mot svenskegrensa, med den idylliske setergrenda Lillerøåsen i sentrum, er fra naturens side et svært godt rypeterreng. Det er Heggeriset/Hylleråsen vilstellforening som administrerer jaktrettighetene i dette området.

Kart over viltstellområde 1

Kart rype, hare og skogsfugl vitstellområde 1

Rådyr:

Det utlyses jakt på 4 rådyr. 2 bukk a kr 1.000 og 2 killing a kr 500.

Søknadsfrist 1.aug. Med fortrinn for grunneiere jfr. vedtektene.

Det foreslås at jakta kan utføres på hele området uten inndeling i retter.

 

Bever:

Kvote ikke bestemt.

Pris: Innenbygds 200 kr. Utenbygds 300 kr.     

 

Småviltjakt, antall kort og priser 2018

Fugl:    55 stk. kort fordelt på grunneiere, innenbygds og utenbygds

            Jakttid- 1. periode 10. t.o.m. 13. sept. Kortsalg

            Jakttid- 2. periode 14. t.o.m. 17. sept. kortsalg

            Jakttid- 3. periode 18. t.o.m. 21. sept. Kortsalg

 

Kvote: 4 dagerskort, 6 ryper, maks 2 pr dag.

12 dagerskort, 15 ryper, maks 2 pr dag.

 

Priser: 

Utenbygds        4 dager                                     kr. 1600.-

                     Grunneierkort til utenbygds                                kr. 1600,-

                     Innenbygds 12 dager                                         kr. 1400,-

Grunneier 12 dager                                           kr. 1000,-                               

Innenbygds 4 dager                                           kr. 1000.- 

 

Søknadsfristen på fuglkort: 30. april.

 

Jakttid- 4. periode 2.okt t.o.m. 23. des. for orrfugl/storfugl. Fritt kortsalg.

 

Priser:

            Grunneiere/Innenbygds          (hel periode)   kr. 800.-                                                          

            Utenbygds       (hel periode)                           kr. 1400,-        

            Dagskort innenbygds/grunneier                     kr. 250,-                                                

            Dagskort utenbygds                                        kr. 350,-

 

Hare:  Jakttid:            1. periode 10. t.o.m. 22. sept.    

             2. periode 2. okt. t.o.m. 28. febr.

            Priser:              Sesong utenbygds                                            kr 1400,-

                                    Sesong innenbygds/grunneiere                         kr 700,-

                                    2-dagerskort   utenbygds/innenbygds               kr 250,-/200,-

                                    1-dagskort utenbygds/innenbygds                    kr 150,-/100,-

 

And:    Jakttid:            21. aug. t.o.m. 23. Des.

             Priser:            Utenbygds/innenbygds                                      kr 200,-/100,-

 

Due:    Jakttid:             21. aug. t.o.m. 23. Des.

            Priser:              Utenbygds/Innenbygds                                    kr 200,-/100,-

 

Trening av jakthund:

Kortsalg, innenbygds/Grunneier kr 150,-/ 0,- Utenbygds kr 300,-

 

Elgjakt på Heggeriset/Hylleråsen viltstellforenings område

2 jaktfelt på elg lyses ut for årene 2018-2021. De ligger helt sør i Engerdal Kommune.

Rølia, 20000 mål er tildelt 2 ungdyr til høstens jakt.

Rødalen, 17000 mål er tildelt 1 okse med maks 6 tagger og 2 ungdyr.

Krav om minst 4 innenbygds på hvert jaktfelt, jaktleder skal være innenbygds. Blir det ikke nok innenbygdslag blir også utenbygds tatt i betraktning.

Hvis det søkes på begge felt, skal de settes opp i prioritert rekkefølge.

Søknad med navn og adresse på jegerne sendes på mail til Jon Inge Tollefsen innen 30. april; joningetollefsen@hotmail.com.

Tlf Jon Inge: 48188446.

 

Viltstellområde 2

Engerdal Grunneierforening for jakt og fiske

Engerdal Grunneierforening for jakt og fiske (EGJF) er en sammenslutning av grunneiere som sokner til Engerdalsgrenda. Området benevnes ofte i jaktsammenheng som viltstellområde 2 i Engerdal, og utgjør i underkant av 85 000 daa med skogs og fjellterreng. Sentralt i område renner Engeråa fra Litlengeren. Området avgrenses i øst, nord og vest mot statsallmenningen i Engerdal. Mot sør grenser området mot eiendommene Lillestu og Gjermunds. Innmark, bebygde områder, seterområder og hyttefelt faller utenom viltstellområdets areal.

Kart over området kan du se her.

Engerdal Grunneierforening for Jakt og Fiske har inngått samarbeidsavtale med Engerdal fjellstyre, som bl.a. innebærer at foreningen vil publisere informasjon om opplegg for jakt m.m. for dem fjellstyrets hjemmeside.

Rådyrjakt på Engerdal Grunneierforening for jakt og fiske

Engerdal grunneierforening for jakt og fiske lyser ut inntil 15 stk rådyrkort. De som ønsker bukkejakt bes spesifisere dette i søknaden. Grunneiere har fortrinnsrett, deretter innenbygdsboende. Skulle det være kort igjen, så selges disse til utenbygdsboende.

Søknadsfrist settes til 24. juni.

Samme søknadsfrist gjelder for grunneiere.

Det tas forbehold om at bestandsplanen for rådyr blir godkjent av Engerdal Kommune.

Søknaden sendes til: engerdalgrunneierforening@gmail.com

Småviltjakt på Engerdal grunneierforening for jakt og fiske

Innenbygds:

Treningskort 21/8-31/3                                                                                                                     200,-

Fuglejakt sesongkort                                                                     fritt kortsalg                          1000,-

Dagskort fugl                                                                                      fritt kortsalg                            200,-

Harejakt 10/9-23/9, 1/10-23/12, 2/1-28/2                             fritt kortsalg                            800,-

Beverjakt 1/10-15/5                                                                         6 kort                                    300,-

Råbukkjakt u/hund 10/8-23/9                                                                                                        700,-

Rådyrjakt 1/10-23/12 (bukk, geit, killing)                                                                                   700,-

 

Max uttak på rådyr er 7 bukker, 2 geiter, 6 killinger

Halv pris på fuglekort og harekort for innenbygds ungdom under 20 år.

Utenbygds:

Trening dag                                                                                                                                        200,-

Treningskort 21/8-31/3                                                                                                                   700,-

Fuglejakt ukekort                                                                                                                              1800,-

Dagskort fugl                                                                                                                                      500,-

Harejakt 10/9-23/9, 1/10- 23/12, 2/1-28/2                                                                               1500,-

Dagskort hare                                                                                                                                     200,-

Beverjakt 1/10-15/5                                                                                                                             600,-

Rådyrjakt 1/10-23/12                                                                                                                         1400,-

 

Max uttak på bever er 6 (tilsammen med innenbygds)

 

Engerdal grunneierforening for jakt og fiske har for 2019 vedtatt følgende fangstbegrensinger: 2 ryper pr. dag pr. jeger og 1 skogsfugl pr. dag pr. jeger.

Fullstendige jaktregler kan du lese her.

 

Fiske

Engerdal grunneierforening for jakt og fiske har leid ut sine fiskerettigheter til Engerdal fjellstyre. Det er derfor Fjellstyret som administrerer fisket på foreningens område og området inngår i det felles fiskekort som gjelder for mesteparten av Engerdal kommune. 

 

På foreningens område er det mange bra fiskemuligheter. Engeråa er velkjent for mange og er ei fin lita å som innimellom huser fin harr og ørret. Her er det maksmålsforvaltning og fangstkvoter. Dessuten kan sjøen Litlengeren tilby et variert fiske på sik, abbor og gjedde. Her er det også åpent for garnfiske for utenbygds gjennom eget garnkort. Oppe på fjellet øst for grenda ligger Blakksjøen som er et kjent røyevann. Her er det gjennomført et omfattende uttynningsfiske for å få opp gjennomsnittsstørrelsen i sjøen. Forhåpningen er at dette etterhvert skal bli et vann med mye fin røye. Det krever imidlertid at det ikke fiskes for hardt på større, fiskespisende (mer enn 30 cm) røyer i sjøen.

Form mer info om fiskemuligheter og fiskeregler i området kan du gå inn på menyknappen FISKE i hovedmenyen.

 

Vedtekter og styrets arbeid.  

Styret i Engerdal grunneierforening for jakt og fiske:

Leder: Ellen Fauske

Steinar Granberg

Svein Ove Nordsveen

Vara: Ola Nygård

Møteprotokoller

Protokoll fra årsmøtet 2019

Protokoll fra årsmøtet 2018

Protokoll fra årsmøtet 2016

 

Årsmeldinger  

Foreningens årsmelding for 2015

 

Vedtekter

Vedtekter for Engerdal Grunneierforening for jakt og fiske kan du lese her. 

Medlemsliste.