ELGJAKT

Fjellstyret vedtok i møte den 14. februar 2018 ny bestandsplan for perioden 2018-2021. Denne finner du her. I korte trekk er endringen fra forrige planperiode at det legges opp til en høyere okseandel i bestanden i kombinasjon med et ønske om å ha en andel store okser. I tillegg er det lagt opp til stimulering av uttak av små kalver, se forøvrig "Lokale bestemmelser".

Det er 31 jaktfelt på statsallmenningen. Det er også den samme terrengfordelingen mellom innenbygds- og utenbygds som tidligere år, d.v.s at 3 felt er utenbygdsfelt og resterende er innenbygdsfelt. Søknadsfrist for neste fireårsperiode er 1. mai 2018.

Fjellstyret har vedtatt "Lokale bestemmelser angående elgjakta 2018", som inneholder detaljerte bestemmelser for elgjakta; jakttid, kvoter og fordelingsmodell, tilleggsdyr, feilfelling, priser, melde- og veierutiner m.m. De lokale bestemmelsene ser du her. 

De "Generelle bestemmelser vedrørende elg- og hjortejakt i statsallmenning" finner du her.

Jaktfelt med jaktledere fra 2018 

Kart over jaktfelt på statsallmenningen

Kart over de tre siste feltene (18, 30 og 31)

RÅDYRJAKT

Rådyrkortet koster 800,-. Ved felling av killing får skytteren igjen 400,- kr ved framvisning av hodet til fjellstyret. Jaktkortet gir tillatelse til å felle 1 valgfritt dyr, men  og i det øyeblikket felling av dyr skjer teller også ordinært jaktkort som kompiskort. Kompiskort gir jeger uten eget jaktkort rett til å være med i jakt på annens tildelte jaktkort. Prisen for kompiskortet er 300,-. For ungdom fra og med fylte 16 til fylte 18 år koster kompiskort 150,-. Kompiskort gir ikke rett til felling av eget dyr, men rett til å delta på jakt og feling på annen jegers fellingstillatelse. Siden kompiskortet gir mulighet for flere å jakte i lag, er det ikke mulig å søke som lag. PS: Ved kjøp og bruk av kompiskort må du ha avtale med innehaver av et ordinært kort!

I 2019 selges det inntil 50 ordinære jaktkort i den ordinære rådyrjakta.

Det skal fremlegges dokumentasjon på tilgang til ettersøkshund, og hvis du skal jakte med rifle skal det også fremlegges dokumentasjon på avlagt storviltprøve.

Ellers bør nevnes at det er en egen ordning for bukkejakta. I 2019 kan det felles 13 rådyrbukker, og jakta foregår som en såkalt avlysningsjakt d.v.s. at jakta stanses i det øyeblikket kvota er felt. Bukkejegerne må gi beskjed om felt bukk umiddelbart til fjellstyret, som så videreformidler informasjon til øvrige jegere via fjellstyrets hjemmeside. Det er i år satt en grense for antall deltagere i bukkejakta på 40 jegere. Tillatelsen for å jakte på bukk koster kr 450,-, så blir det ytterligere 450,- ved eventuell felling. På bukkejakta selges det ikke kompiskort. Det skal framlegges dokumentasjon på avlagt storviltprøve og tilgang til ettersøkshund.

Dokumentasjon og betaling må gjøres innen de frister vi setter i jakttilbudet, ellers vil muligheten tilbys jegere på venteliste. Det er viktig at søknaden inneholder alle opplysninger vi ber om.

Fullstendig utlysningstekst på rådyrjakt 2019. OBS: søknadsfrist 1. juli.

Tildelte kort på bukke- og rådyrjakt 2018.

BEVERJAKT

Beverjakta starter 1. oktober og varer i Engerdal til 15. mai påfølgende år. Tildeling av jaktkort for bever skjer etter søknad. Søknadsfrist for sesongen 19/20 er 1. juli 2019. Skulle det være færre interessenter ved søknadsfristens utløp enn det er tilgjengelige kort, vil ledige kort selges fortløpende. 

Det blir stort sett jaktet på beveren i april/ mai når den er sulten etter vinteren, og det samtidig er lyst tidlig om morgenen og seint om kvelden.

Ønsker du beverjakt på statsallmenningen 2019/2020 må søknad sendes Engerdal Fjellstyre på mail: post@engerdal-fjellstyre.no innen 1. juli 2019. Se fullstendig utlysningstekst her.

Tildelingen vil skje i løpet av høsten. Tildeling skjer ved trekking hvis det er flere søkere enn bevere. Søkerne vil få tildelt 1 stk bever pr lag, uavhengig om laget består av 1 eller flere personer. Man kan ikke stå oppført på flere lag. Fellingstillatelsen koster 500,-. Årets kvote er ikke endelig bestemt, men den har brukt å ligge på rundt 15 bevere.

JAKT PÅ SMÅROVVILT

  • Alle utenbygds som ønsker å jakte smårovvilt må ha et eget kort for dette. Prisen er kr 30,-. Innehar man et annet gyldig jaktkort for statsallmenningen inngår smårovvilt i dette.

  • Alle innenbygds som ønsker å jakte smårovvilt må ha et eget kort for dette. Prisen er kr. 1,-. Innehar man et annet gyldig jaktkort for statsallmenningen inngår smårovvilt i dette.

  • I denne kategorien inngår artene rev, mår, mink, røyskatt, grevling, ekorn, ravn, kråke, nøtteskrike og skjære. Jakttiden følger jakttidsrammene.

Dette kortsalget skjer via inatur.no.

Som et ledd i småviltforvaltningen har vi skuddpremier på noen arter:

- Rev 600,-

- Mår 450,-

- Mink 450,-

- Røyskatt 200,-

- Ravn 300,-

- Kråke 200,-

- Skjære 100,-

Fremvisning av smårovvilt for skuddpremieutbetaling (på statsallmenningen) kan skje til Engerdal Fjellstyre, Rønningen Camp & Hytter eller Nærbutikken Elgå.

De private viltstellområdene har sine egne skuddpremieordninger.

 Lisensjakt

For å delta på lisensjakt må du registrere deg som lisensjeger i jegerregisteret for hver enkelt rovviltart det enkelte jaktår. Det betyr at registreringen må gjentas ved nytt jaktår eller om man ønsker å jakte på andre rovviltarter enn de som først ble registrert. Registreringen er gratis. Du registrerer deg her.

For å kunne registrere deg som lisensjeger må du:

  • være fylt 18 år

  • ha betalt jegeravgift for inneværende jaktår. Betalingen må være registrert hos Jegerregisteret. Betaler du jegeravgiften via betalingsløsning kan du registrere deg som lisensjeger umiddelbart. Betaler du via post eller bank/ nettbank, må du vente i 2–5 dager før du kan registrere deg som lisensjeger.

  • ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt § 16

Kvittering fra registreringen som lisensjeger i Jegerregisteret skal medbringes under felling/fellingsforsøk. Lisensjegere som jakter med rifle, skal ha med dokumentasjon på gyldig skyteprøve under felling.

Det er ikke krav om rapportering av gjennomført lisensjakt, men alle skutte dyr må rapporteres.

I tillegg til registreringen beskrevet over, må du ha grunneiers tillatelse for å drive lisensjakt. På statsallmenningen i Engerdal har vi gjort det slik at det får du ved å ringe eller sende en mail der du gir beskjed om at du ønsker å drive lisensjakt, så skriver vi deg opp på et skjema over lisensjegere. Har du elgjakt på statsallmenningen, har du tillatelse til lisensjakt gjennom elgjaktkontrakten og trenger ikke grunneiers tillatelse utover dette.

HUNDETRENING

Utenbygdsboende:

Det tilbys treningskort for jakthunder i følgende periode og priser:

Fuglehunder: 21.08 – 09.09. Treningen gjelder hele allmenningen med unntak av Sollerøya i Femund, Galtsjøen Naturreservat, Elgå reinbeitedistrikt (alt areal øst for Femund og nord for Drevsjø).

I perioden 10.09. – 31.03.2016 er hundetrening tillatt på allmenningen med følgende unntak: Sollerøya i Femund, Galtsjøen Naturreservat Elgå reinbeitedistrikt, Bjønnbergan og Bufjellet vest for Femund.

Det selges dags- (kr 60,-) og Sesongkort (kr 350,-).

For hare- og rådyrhunder selges det treningskort for perioden 21.08 – 09.09 og 02.10 - 23.12. Trening tillatt på hele allmenningen med unntak av Sollerøya i Femund Galtsjøen Naturreservat og Elgå reinbeitedistrikt. Døgnkort (kr 60,-) og sesongkort (kr 300,-).

For løse elghunder selges det treningskort for perioden 21.08 – 09.09. Trening tillatt på hele allmenningen med unntak av Sollerøya i Femund, Galtsjøen Naturreservat og Elgå reinbeitedistrikt. Døgnkort (kr 60,-) og sesongkort (kr 300,-).

Etter 20. oktober tillater Engerdal Fjellstyre trening av løse elghunder på jaktfelt der jakta er avsluttet på ordinær kvote. Aktuelle jaktfelt kunngjøres på fjellstyrets hjemmeside.

Trening kan skje mot løsing av treningskort.

For løse elghunder kan trening skje fram til og med 23. desember. Trening skal skje etter retningslinjene gitt i “Trening og bruk av elghunder på statsalmenningen” (se link under).

Innenbygdsboende:
Innenbygdsboende gis tillatelse til å trener sine fuglehunder (i perioden 21.08 – 31.03), hare-/rådyrhunder og løse elghunder (i perioden 21.08. – 09.09.) vederlagsfritt på hele allmenningen med unntak av Gutulia Nasjonalpark, Galtsjøen Naturreservat og Sollerøya i Femund. For å unngå konflikter i forhold til beitedyr, bør all hundetrening legges til områder der det vanligvis ikke beiter sau eller rein.

Treningskort kjøper du på Inatur.no eller via våre kortselgere.

Linker:

Bestemmelser for trening og bruk av elghunder på statsallmenningen.