Ingen kvotejakt på gaupe i Hedmark i år.

<Portett av gaupe(cc)(foto:Håkon Berg Sundet

<Portett av gaupe(cc)(foto:Håkon Berg Sundet

Etter tilråding fra rovviltnemnda har Miljødirektoratet meddelt at de ikke vil fatte vedtak om kvotejakt i Hedmark i 2018.

Gaupebestanden i Hedmark er på vei oppover, men ligger fortsatt under bestandsmålet på 10 årlige ynglinger, målt som snitt for siste tre år (NINA Rapport 1370; Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2017). Når bestanden er under bestandsmålet er det Miljødirektoratet som fatter vedtak om eventuell kvotejakt. Rovviltnemnda i region 5 Hedmark besluttet i møte den 30. oktober å anbefale Miljødirektoratet å ikke åpne for kvotejakt på gaupe i 2018. Denne tilrådingen har Miljødirektoratet fulgt. Se hele saken her.

 

Bjørnar Johnsen