Bra oppgang i stamfiskfella.

Foto: Ole Opseth

Foto: Ole Opseth

Engerdal fjellstyre har sammen med lotteierne i Elgå også i år fanget stamfisk i fiskefella i Elgåelva. Elgåelva er en viktig gytelokalitet for Femundørret og stamfisket er viktig for fjellstyrets arbeid med fiskestell. Fella driftes gjennom sesongen av lotteierne i Elgå som i sin tur får kompensasjon for sitt arbeid. I år var det bra oppgang av fisk, faktisk et av de beste årene siden fella ble tatt i bruk i 1999. Totalt ble det fanget over 60 gyteørret i år. Gjennomsnittsstørrelsen var 2,1 kg og den største var 5,6 kg. Noen av disse er strøket for rogn og melke og vil danne grunnlaget for neste års produksjon av settefisk ved anlegget ved Snerta. Resten ble sluppet forbi for å gyte naturlig i elva. Alle fisker blir veid, målt og merket og sluppet ut i elva. Fanger du merket fisk skal du derfor ta kontakt med oss. For å sikre god reproduksjon av ørret i Femund er allt fiske i Elgåelva forbudt.

Gasta Design