Utlysning av midler fra fjellstyrets Bidragsbudsjett 2019

Engerdal fjellstyre vedtok i styremøte 18 desember 2018 Bidragsbudsjett med regler for 2019. Gjennom bidragsbudsjettet vil fjellstyret dele ut til sammen kr 714 000,- til ulike næringsformål og allmennyttige formål. Søknader om tilskudd eller bidrag adresseres pr brev til:

Engerdal fjellstyre
Hyttveien 45
2443 DREVSJØ

eller pr epost til:

post@engerdal-fjellstyre.no

For å komme med i første behandling av tilskuddssøknader må disse være levert fjellstyret senest 1. februar 2019. Søknader som sendes inn etter denne datoen behandles fortløpende. Søknader skal som et minimum inneholde opplysninger om søker (f eks alder, utdanning og praksis), beskrivelse av prosjektet, kostnadsoverslag og finansieringsplan. Videre skal driftsbudsjett for to år framover og bekreftet regnskap for siste avsluttet regnskapsår følge søknaden. Det gis som hovedregel ikke tilskudd til allerede påbegynte eller sluttførte prosjekter. Fjellovens § 11 (3) bestemmer at tilskudd kan bevilges til styrking av næringsgrunnlaget i de bygdene som har rett til allmenningsbruk.

Ytterligere detaljer og opplysninger kan leses i vedtatt bidragsbudsjettet:

Bidragsbudsjett 2019 med regler.

Ta kontakt med oss dersom det er noe du lurer på i forbindelse med søknaden.

Foto: Ole Opseth/Arkiv

Foto: Ole Opseth/Arkiv

Ole Opseth