Påminnelse: Etablererstipend for storfehold, småfehold og hjorteoppdrett.

Etter reglene for Bidragsbudsjett 2019 kan ledige midler utlyses som etablererstipend til henholdsvis storfeholdere og småfeholdere og hjorteoppdrett etter 1 juli. Dette innebærer at dersom ikke alle midler øremerket disse næringene er disponert i den ordinære tildelingsrunden som normalt er i mars, kan ledige midler tildeles som s.k. etablererstipend etter 1 juli.

Alle som de 5 foregående kalenderår har etablert seg med dyrehold på statsallmenningen innen storfe, småfe og hjorteoppdrett kan søke om etablererstipend, også de som evt. har fått slik tildeling tidligere. Stipendet gjelder både nyetablering av dyrehold og overtakelse av etablert dyrehold. 

Søknaden skal vedlegges næringsoppgave fra foregående år, og det forutsettes at driftsomfanget utgjør avgiftspliktig omsetning på minst 50.000 kroner, unntatt for dyrehold under oppbygging. For dyrehold under oppbygging kan det legges ved driftsplan som sannsynliggjør at tilsvarende driftsomfang oppnås i driftsplanperioden. 

Disponibelt bidrag for etablererstipend er for storfehold kr. 208.00, og for småfehold og hjorteoppdrett kr 72.000. Etablererstipend fordeles likt mellom de søknader som oppfyller vilkårene.

 Søknadsfrist er 1. september 2019.

Foto: Arkiv/Ole Opseth.

Foto: Arkiv/Ole Opseth.

Ole Opseth