Motorferdsel i utmark.

Foto: Ole Opseth ID:573

Foto: Ole Opseth ID:573

I vår populære serie der vi minner om lover og regler for motorferdsel i utmark, har vi i dag kommet fram til motorferdselslovens § 10 om grunneiers samtykke. Denne innebærer at kjøring krever grunneiers samtykke, og at grunneier kan sett begrensinger eller gi anvisninger for kjøringen. I 2015 ble som kjent motorferdselsloven endret, og i denne prosessen ble det også gjort endringer i Fjellovens § 12 slik at det nå er fjellstyret som er gitt myndighet til å begrense eller forby motorferdsel på statsallmenninger. Tidligere er det Statskog som har tatt stilling i disse spørsmålene for statsallmenningen i Engerdal. Fjellstyret er sitt ansvar bevvist og fattet for et år siden et prinsippvedtak om hvordan en ønsker å håndtere disse sakene med grunneiers samtykke. Vi omtalte dette da, men siden det kan være underkommunisert viser vi til vedtaket igjen (sak 02.16). For å håndtere dette best mulig i tråd med de rammer fjellstyret har å forholde seg til, ønsker vi å gi grunneiers samtykke i motorferdselssaker på statsallmenningen. Dette gjør vi etter henvendelse og når det foreligger et dispensasjonsvedtak fra kommunen. Som det går fram av vedtaket vil kurante saker som omhandler §§ 3, 5 og 5a i motorferdselsforskriften kunne tas fortløpende. Dersom du har en disp etter §6 kan det ta noe lenger tid. Uansett er det slik at dersom du har en flerårig disp som gjelder fortsatt, anser vi at du har samtykke fra tidligere. Det er kun ved fornyelse du gjerne kan kontakte oss. Dessuten anser vi at skiløyper som ligger inne i den kommunale Skiløypeforskriften er godkjent av grunneier tidligere. Unntaket er nye skiløyper og skiløyper som omsøkes hvert år. Uansett, er du i tvil så ta kontakt, så skal vi hjelpe deg å rede ut saken.

Når vi først minner om forhold knyttet til motorferdsel passer vi også på å nevne det forhold at setervoll, engslått, kulturbeite, hustomt og skogplantefelt som ligger i utmark, er å regne som utmark etter motorferdselsloven. 

Gasta Design