Månedens fisk er harr!

Teksten er i hovedsak hentet fra Store Norske leksikon, men med noen endringer, tilføyelser og tilpasninger. Oppskriftene er hentet fra matoppskrift.no.

Harr, benfiskart i laksefamilien. Harren lever i ferskvann. Den er særpreget ved temmelig store skjell, liten munn og især ved en høy og lang ryggfinne. Navnet Thymallus henspiller på harrens timianlignende lukt.

Harr_foto_jan_lilletun1-1024x545 video (002).jpg

Harren har blågrå eller gråbrun rygg, sølvgrå sider med gråaktige lengdestriper, lysere buksider; den store ryggfinnen er blågrå og mørkflekket. Halefinnen har dyp kløft. Det skal være tatt harr i Mjøsa på 2,75 kg, og det er oppgitt en vekt på 3,5 kg for harr fanget i Norge. Det er ellers sjelden å få harr på over 1,5 kg. Høyeste alder på harr som er funnet i Norge, er 15 år.

Den er en typisk elvefisk, selv om den forekommer i mange vann og ofte gyter i stille vann. I motsetning til de fleste laksefiskene gyter harren om våren, i Norge like etter isløsningen, april–juni, ca. 8000 egg som klekkes etter 3 uker. Yngelen lever av dyreplankton; større fisk av insekter, bløtdyr og krepsdyr. Harren foretar lange vandringer i elvene i forbindelse med gytingen; vandringer på opptil 125 km er funnet på merket harr.

Harren er alminnelig på det europeiske kontinent, bortsett fra i Sør-Frankrike, Portugal, Spania og Sør-Italia. Den finnes ikke i Irland. Østover finnes den helt til Uralfjellene.

Innvandring

Harren er innvandret til Norge og lever i vassdrag som en gang hadde forbindelse med Ancylussjøen (Ancylustid): Trysilvassdraget, Glomma og Mjøsa. Menneskene har båret den over fossene i Gudbrandsdalslågen, og derfra har den kommet seg over i Rauma. Ellers har den gjennom svenske og finske vassdrag kommet inn i Norge flere steder i Trøndelag, Nordland og Finnmark.

Utsetting

Engerdal Fjellstyre hadde tidligere et harrklekkeri ved Isterfossen. Rogn og melke ble tatt fra gytemoden harr i Jytlingsmarka, Langsjøen og Sølna, klekt ut i klekkeriet og satt ut som yngel tidlig på sommeren eller av og til ettårig fisk året etter. Årlig ble flere hundre tusen yngel satt ut. I dag rekrutteres harrbestandene i Femund Engerdal på naturlig måte og fisket er fortsatt meget godt.

Harrbett i Våndåhån 5 (002).jpg

Fiske, utnyttelse

Harr fiskes med garn og sportsredskap både i åpent vann og på is. Den er en utmerket sportsfisk, særlig fisket med fluefiskeredskap. Den har hvitt kjøtt og er en god matfisk. Harren bør renses snarest mulig etter fangst da den ellers raskt taper sin gode kvalitet.

Harrvann

Femund Engerdal er et av de beste områdene i landet for harrfiske. Her har du muligheter for å passere den norske sportsfiskerekorden på 1,9 kg! Gode vann for fiske av harr i området er f.eks: Sømåa, Femundselva, Gløta, Isterfossen, Galtstrømmen, Galtsjøen, Jytlingsmarka og Røa i Femundsmarka. Se vår fiskeguide her.

Harr som mat

I løpet av sommeren vil vi gjennomføre et arrangement som går på tilberedning av fisk – Fra fisk i vann til mat på fat. Der vil vi blant annet ha kurs i å gjøre opp fisk, filetere fisk før vi avslutter med å lage en fiskerett. Følg med på våre hjemmesider for dato og mer info.

Harr er også en god matfisk, og her finner du noen eksempler på oppskrifter med harr.

Merète Trangsrud