Ledige midler på Bidragsbudsjettet 2018.

Det er ledige midler på fjellstyrets Bidragsbudsjett for 2018 innenfor satsingsområdene Reindrift, Næringsfiske og Allmennyttige formål m.m. Innenfor satsingsområde Reindrift kan det bevilges intill kr 47 000,- til fellestiltak innen produktutvikling og økt verdiskaping. Innenfor satsingsområde Næringsfiske kan det tildeles intill kr 72 000,- som bidrag pr kg oppfisket sik fra statsallmenningen som leveres på fiskemottaket i Elgå. Innenfor Allmennyttige formål kan også næringsrelaterte søknader knyttet til moseplukking, birøkt og evt. andre næringer som bruker statsallmenningsgrunn som grunnlag for sin virksomhet (førstelinjenærnger). Ellers er det som navnet tilsier gode allmennyttige formål som prioriteres og det er igjen kr 50 000,- på årets budsjett.

Fjellstyret behandler søknader om midler fortløpende fram til utgangen av året. Krav til søknad og mer om vilkår for tildeling finner du i “Bidragsbudsjett 2018 inkl regler”.

Dersom du har spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på fjellstyrekontoret.

mogen 24 sept.jpg
Ole Opseth