Kanotur i Tufsingdeltaet.

Foto: Arne Elgaaen ID:661

Foto: Arne Elgaaen ID:661

Tufsingdeltaet er et naturreservat som ligger på begge sider av Tufsingas nederste del og omkring elvas utløp i Femunden. Dette er et spennende våtmarksområde som er fint å utforske med kano. Fjellstyrets altmuligmann Arne Elgaaen var på en oppsynstur i området i går og tok noen fine bilder. Ved utløpet er det bygd opp et særegent delta med en rekke øyer. Øyene er stort sett dekket av vierkratt, og mellom dem er det starrbelter og gruntvannspartier. Langs bredden av den stilleflytende Tufsinga vokser det en del bjørkeskog som er omgitt av åpne myrflater. Flatmyr, minerotrof strengmyr og strengblandingsmyr dominerer. Mot kantene fins eksentrisk planmyr med tuestrenger og fastmatte/mykmatte høljer. Ellers er det bare tuevegetasjon som er ombrotrof. Sjelden art er finnmarksstarr (Carex laxa). De store starr- og gruntvannsområdene utgjør viktige hekke- og trekklokaliteter for en rekke ender, vadere og andre våtmarksfugler. Observasjoner av sjeldne lavlandsarter som horndykker, sivhauk og dvergmåke viser områdets særegenhet.

Fiskeørn og kråke.
Stille på Femund i går.

Gasta Design