Høring fiskereglene for statsallmenningen i Engerdal

Fjellstyret vedtok i sak 49.18 å legge et justert forslag til fiskeregler ut til høring. Formålet er å få inn synspunkter i forhold til fiskeforvaltningen på statsallmenningen. Fiskereglene er det viktigste redskapet fjellstyret har i forhold til forvaltningen av fiskeressursene. Det er i høringsforslaget gjort noen mindre justeringer, mye på bakgrunn av innspill og spørsmål vi har fått siden forrige gang reglene ble endret (2012). Vi har også forsøkt å formulere målsettingene innledningsvis samt gjort noen presiseringer der det har vært uklarheter.

Statsallmenningen er stor og fisket er mangfoldig. Det er derfor mange forhold som berøres av fiskereglene. Vi ønsker innspill på alt som er relatert til alle former for fiske. Samtidig har du nå mulighet til å fortelle oss hvordan ting burde være og hvilke mål fjellstyret bør sette seg. Vi ønsker oss mange innspill og fra alle forskjellige brukerperspektiv. Vi håper derfor at du setter av litt tid i sommer til å gi oss de innspill som du mener er viktige.

Høringsfristen er satt til 1 august.

Parallelt med høringen vil fjellstyret ha en dialog med de private rettighetshaverne hvis fiskerettigheter inngår i fiskekortet for Engerdal. Dette for å ta med evt endringer de ønsker på sine områder. Det er lov å mene noe om dette også, og dersom dine synspunkter gjelder den private delen så skal vi videreformidle disse gjennom vår kontakt med de private rettighetshaverne.

Etter høringsperioden vil vi sammenfatte alle innspill og eventuelt vedta nye fiskeregler. Det hører dessuten med til prosessen at vedtak om nye regler skal godkjennes av overordnede myndigheter. Derfor vil eventuelle endringer ikke gjelde før tidligst ved årsskiftet.

Forslaget til justerte fiskeregler finner du her. I samme fil ligger også Fiskeforskriften og gjeldende fiskeregler.

Foto: Arkiv/Ole Opseth

Foto: Arkiv/Ole Opseth

Ole Opseth