Biotoptiltak i bekk.

Foto: Ole Opseth ID:477

Foto: Ole Opseth ID:477

Fjellstyret jobber kontinuerlig med tiltak for å kunne tilby bra fiskemuligheter i Engerdal, smatidig som vi ønsker å ta vare på lokale fiskebestander. Ved siden av å ha forvaltningstilpassede fiskeregler, setter vi ut fisk i vann med dårlig eller ingen reproduksjon. Over år er det også investert mye i biotoptiltak i flere elver og åer, ikke bare på statsallmenningen men også den private delen i Engerdal. Det er også lagt ned betydelige ressurser i kalking av vann som var rammet av sur nedbør. Denne kalkingen har opphørt men det skjer kontinuerlig oppfølging gjennom vannprøvetaking og prøvefiske. For tiden holder vi også på med å ulike biotoptiltak for å forsøke å få tilbake naturlig reproduksjon i et par utvalgte lokaliteter. Konkret handler dette om å forbedre gytesubstratet for ørreten ved å legge ut gytegrus i bekken, samtidig som en etablerer standplasser for fisken og tar bort vandringshindre. Dersom det er behov for det vil vi også legge ut rogn som klekkes i selve lokaliteten. Slike tiltak er utført med hell andre steder, og sjøl om dette er nybrottsarbeid for vår del har vi stor tro på at vi etterhvert skal kunne få tilbake gyting en del steder der det av ulike årsaker ikke er det lenger. Om dette lykkes vil vi kunne se tidligst til neste år. Og mest realistisk er nok at vi ser resultatet flere år fram i tid.  

Gasta Design