ELGJAKT

Fjellstyret vedtok i møte den 5 februar 2014 ny bestandsplan for perioden 2014-2017. Bestandsplanen for denne 4-årsperioden er en videreføring av forrige plan ved at den legger opp til å stabilisere uttaket og bestandsstørrelsen på de nivåer man har i dag. For området som ikke inngår i NØR elgregion har man lagt opp til en svak reduksjon av bestanden. Fjellstyret ønsker altså å stabilisere bestanden i dette delområdet på ett litt lavere nivå enn det som er tilfelle i dag. 


Bestandsplan for elg 2014-2017 finner du her. Fjellstyret har vedtatt ny bestandsplan for planperioden 2018 - 2021. Dersom denne godkjennes av lokal viltforvaltningsmyndighet vil denne gjelde fra kommende jaktsesong. Når den formelt er godkjent vil vi gjøre den tilgjengelig her. I korte trekk er endringen fra forrige planperiode at det legges opp til en høyere okseandel i bestanden i kombinasjon med et ønske om å ha en andel store okser. I tillegg er det lagt opp til stimulering av uttak av små kalver, se forøvrig "Lokal bestemmelser".

Det er 31 jaktfelt på statsallmenningen. Det er også den samme terrengfordelingen mellom innenbygds- og utenbygds som tidligere år, d.v.s at 3 felt er utenbygdsfelt og resterende er innenbygdsfelt. Søknadsfrist for neste fireårsperiode er 1. mai 2018. Presentasjon av hvert enkelt jaktfelt og søknadsskjema finner du på Inatur.no. Det vil våre klart for å søke via Inatur.no ca 1 april.

Fjellstyret har vedtatt "Lokale bestemmelser angående elgjakta 2018", som inneholder detaljerte bestemmelser for elgjakta; jakttid, kvoter og fordelingsmodell, tilleggsdyr, feilfelling, priser, melde- og veierutiner m.m. De lokale bestemmelsene ser du her. 

De "Generelle bestemmelser vedrørende elg- og hjortejakt i statsallmenning" finner du her.

RÅDYRJAKT

Rådyrkortet koster 800,-. Ved felling av killing får skytteren igjen 400,- kr ved framvisning av hodet til fjellstyret. Vi viderefører ordningen med kompiskort i den ordinære jakta. Dette gir jeger uten eget jaktkort rett til å være med i jakt på annens tildelte jaktkort. Siden kompiskortet gir mulighet for flere å jakte i lag, er det ikke mulig å søke som lag. Ellers bør nevnes at det er en egen ordning for bukkejakta. I 2018 kan det felles 15 rådyrbukker, og jakta foregår som en såkalt avlysningsjakt d.v.s. at jakta stanses i det øyeblikket kvota er felt. Bukkejegerne må gi beskjed om felt bukk umiddelbart til fjellstyret, som så videreformidler informasjon til øvrige jegere via fjellstyrets hjemmeside. Det er i år satt en grense for antall deltagere i bukkejakta på 40 jegere. Tillatelsen for å jakte på bukk koster kr 450,-, så blir det ytterligere 450,- ved eventuell felling. Det skal framlegges dokumentasjon på avlagt storviltprøve og tilgang til ettersøkshund. Dette må gjøres før vi sender ut tilbud om jakt. Dokumentasjon og betaling må gjøres innen de frister vi setter i jakttilbudet, ellers vil muligheten tilbys jegere på venteliste. Det er viktig at søknaden inneholder alle opplysninger vi ber om.

Se fullstendig utlysningstekst for rådyrjakta 2018 her - OBS søknadsfrist 1. juli!

Tildelte kort på bukke- og rådyrjakt 2018.

BEVERJAKT

Beverjakta starter 1. oktober og varer i Engerdal til 15. mai påfølgende år. Tildeling av jaktkort for bever skjer etter søknad. Søknadsfrist for sesongen 18/19 er 1. juli 2018. Skulle det være færre interessenter ved søknadsfristens utløp enn det er tilgjengelige kort, vil ledige kort selges fortløpende. 

Det blir stort sett jaktet på beveren i april/ mai når den er sulten etter vinteren, og det samtidig er lyst tidlig om morgenen og seint om kvelden.

Ønsker du beverjakt på statsallmenningen 2018/2019 må søknad sendes Engerdal Fjellstyre på mail: post@engerdal-fjellstyre.no innen 1. juli 2018. Se fullstendig utlysningstekst her.

Tildelingen vil skje ummiddelbart etter søknadsfristens utløp. For denne sesongen er kvoten 15 bevere og søkerne vil få tildelt 1 stk bever pr lag, uavhengig om laget består av 1 eller flere personer. Man kan ikke stå oppført på flere lag. Fellingstillatelsen koster 500,-.

JAKT PÅ SMÅROVVILT

  • Alle utenbygds som ønsker å jakte smårovvilt må ha et eget kort for dette. Prisen er kr 30,-. Innehar man et annet gyldig jaktkort for statsallmenningen inngår smårovvilt i dette.
  • Alle innenbygds som ønsker å jakte smårovvilt må ha et eget kort for dette. Prisen er kr. 1,-. Innehar man et annet gyldig jaktkort for statsallmenningen inngår smårovvilt i dette. 
  • I denne kategorien inngår artene rev, mår, mink, røyskatt, grevling, ekorn, ravn, kråke, nøtteskrike og skjære. Jakttiden følger jakttidsrammene.

Dette kortsalget skjer via inatur.no.

Som et ledd i småviltforvaltningen har vi skuddpremier på noen arter:

- Rev 400,-

- Mår 300,-

- Mink 300,-

- Røyskatt 100,-

- Ravn 200,-

- Kråke 100,-

- Skjære 50,-

Fremvisning av smårovvilt for skuddpremieutbetaling (på statsallmenningen) kan skje til Engerdal Fjellstyre, Rønningen Camp & Hytter eller Nærbutikken Elgå.

De private viltstellområdene har sine egne skuddpremieordninger.

HUNDETRENING

Utenbygdsboende:

Det tilbys treningskort for jakthunder i følgende periode og priser:

Fuglehunder: 21.08 – 09.09. Treningen gjelder hele allmenningen med unntak av Sollerøya i Femund, Galtsjøen Naturreservat, Elgå reinbeitedistrikt (alt areal øst for Femund og nord for Drevsjø).

I perioden 10.09. – 31.03.2016 er hundetrening tillatt på allmenningen med følgende unntak: Sollerøya i Femund, Galtsjøen Naturreservat Elgå reinbeitedistrikt, Bjønnbergan og Bufjellet vest for Femund.

Det selges dags- (kr 60,-) og Sesongkort (kr 350,-).

For hare- og rådyrhunder selges det treningskort for perioden 21.08 – 09.09. Trening tillatt på hele allmenningen med unntak av Sollerøya i Femund Galtsjøen Naturreservat og Elgå reinbeitedistrikt. Døgnkort (kr 60,-) og sesongkort (kr 250,-).

For løse elghunder selges det treningskort for perioden 21.08 – 09.09. Trening tillatt på hele allmenningen med unntak av Sollerøya i Femund, Galtsjøen Naturreservat og Elgå reinbeitedistrikt. Døgnkort (kr 60,-) og sesongkort (kr 250,-).

Innenbygdsboende:
Innenbygdsboende gis tillatelse til å trener sine fuglehunder (i perioden 21.08 – 31.03), hare-/rådyrhunder og løse elghunder (i perioden 21.08. – 09.09.) vederlagsfritt på hele allmenningen med unntak av Gutulia Nasjonalpark, Galtsjøen Naturreservat og Sollerøya i Femund. For å unngå konflikter i forhold til beitedyr, bør all hundetrening legges til områder der det vanligvis ikke beiter sau eller rein.

Treningskort kjøper du på Inatur.no eller via våre kortselgere.