SMÅVILTJAKT

Statsallmenningen i Engerdal dekker et område på 1,8 mill. da. På allmenningen finner du store variasjoner i terrengtyper, og det er godt egnede områder for alle typer småviltjakt. Ca. 400 000 da ligger over tregrensen. 

Fjellstyret har i møte den 15. februar i sak 06.19 vedtatt bestemmelser for småviltjakta 2019. I disse ligger detaljene om korttyper, jakttider, priser m.m. Fjellstyret har i år bestemt seg for å forhåndsselge 140 jaktkort på småvilt inkludert rype og skogsfugl. Det kan søkes via Inatur.no. Fangstbegrensinger og evt ytterligere kortsalg på ryper og skogsfugl vil bli bestemt etter at resultater fra taksering er klare i august.

Hvem kan jakte?

Alle som siste året har vært bosatt i Norge, kan søke om småviltjakt på statsallmenningen i Engerdal. Den som skal utøve jakt må være registrert i Det Norske Jegerregisteret, og inneha gyldig jegeravgift som skal medbringes under jakt. Alle mellom 14 og 16 år som er med på opplæringsjakt får gratis jaktkort.


Administrasjon
Småviltjakta på statsallmenningen i Engerdal administreres av Engerdal fjellstyre.


Jakt på skogsfugl og rype

Fjellstyret har i år bestemt seg for å forhåndsselge 140 jaktkort (1 uke) på småvilt inkludert ryper og skogsfugl, hvorav halvparten er forbeholdt innenbygdsboende jegere. Det kan søkes via Inatur.no. Fangstbegrensinger og evt ytterligere kortsalg på ryper og skogsfugl vil bli bestemt etter at resultater fra taksering er klare i august. Tildeling skjer etter loddtrekning. Det kan søkes som lag med maksimum 5 jegere pr lag. Lag som består av både innenbygds og utenbygdsboende jegere blir regnet som utenbygdsboende. Det er mulig å søke på to forskjellige perioder i september. Det er derimot ikke mulig å få tilbud om jakt i begge perioder. Søknadsfrist er 1 april.

Tildelte kort utenbygds 2019

Tildelte kort innebygds 2019

Venteliste utenbygds 2019

Fjellstyret minner om at vi tilbyr jakt på annet jaktbart småvilt utenom ryper og skogsfugl, se under. I tillegg tilbyr vi kort for trening av hare-, fugle- og elghunder, se under. Disse tilbudene finner du på Inatur.no.


Annen småviltjakt

Utenbygds: 
For alt jaktbart småvilt utenom ryper og skogsfugl er det fritt kortsalg 10.09 – 23.09. og 02.10 – 23.12 samt 01.01 – 28.02. Det selges dag- (kr 200,-), 3-dagers (kr 400,-) uke (kr 900,-) og sesongkort (kr 1500,-)

Innenbygds:
For for alt jaktbart småvilt utenom ryper og skogsfugl er det fritt kortsalg 10.09 – 23.09. og 02.10 – 23.12 samt 01.01 – 28.02. Det selges dag- (kr 100,-), 3-dagers (kr 200,-) uke (kr 450,-) og sesongkort (kr 750,-).

Dette kortsalget skjer via Inatur.no og fjellstyrets kortselgere med Inaturs forhandlerløsning. Inaturs salgsbetingelser gjelder.


Smårovvilt

  • Alle utenbygds som ønsker å jakte smårovvilt må ha et eget kort for dette. Prisen er kr 30,-. Innehar man et annet gyldig jaktkort for statsallmenningen inngår smårovvilt i dette.

  • Alle innenbygds som ønsker å jakte smårovvilt må ha et eget kort for dette. Prisen er kr. 1,-. Innehar man et annet gyldig jaktkort for statsallmenningen inngår smårovvilt i dette.

  • I denne kategorien inngår artene rev, mår, mink, røyskatt, ekorn, ravn, kråke, nøtteskrike og skjære. Jakttiden følger jakttidsrammen.

Dette kortsalget skjer via inatur.no.

Som et ledd i småviltforvaltningen har vi skuddpremier på noen arter:

- Rev 600,-

- Mår 450,-

- Mink 450,-

- Røyskatt 200,-

- Ravn 300,-

- Kråke 200,-

- Skjære 100,-

Fremvisning av smårovvilt for skuddpremieutbetaling (på statsallmenningen) kan skje til Engerdal Fjellstyre, Rønningen Camp & Hytter eller Nærbutikken Elgå.

De private viltstellområdene har sine egne skuddpremieordninger.

Opplæringsjakt.

Engerdal fjellstyre tilbyr opplæringsjakt for den som i løpet av kalenderåret fyller 14 år og fram til fylte 16 år. Dette gir mulighet til å delta i småviltjakt med våpen og delta i fangst av villmink, mår og kråkefugl i opplæringsøyemed når vedkommende har samtykke fra foreldre eller foresatte og er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år. Tilsynspersonen må ha drevet med jakt, betalt jegeravgift i minst tre år og ha mulighet til å kontrollere og instruere deg når du er under opplæring. De som ønsker opplæringsjakt henvender seg til oss på e-post (post@engerdal-fjellstyre.no) med navn og adresse på jeger og tilsynsperson. Vi krever ikke at tilsynsperson har eget jaktkort, men denne kan i så fall da heller ikke bære våpen.Jaktkort til reiselivsbedrifter:
Fjellstyret kommer ikke til å tildele jaktkort på ryper og skogsfugl til turistbedrifter i 2018.  De turistbedriftene som ønsker det har derimot mulighet til å selge vårt småviltkortet (alle andre jaktbare arter utenom ryper og skogsfugl).   

Statistikk

På grunn av sterke fangstbegrensninger på småviltjakta de siste årene er det lite relevant å sammenligne avskytingsdata med tidligere år, men sett fugl pr dag og antall felt fugl er likevel interessant. Her kommer noen tall:

2015: På grunn av veldig dårlig rypeproduksjon fikk jegerne mulighet til å løse inn igjen kortene de hadde fått tildelt. Ca. 1/3 valgte å gjøre dette. Det ble levert 58 jaktrapporter. Tallene for disse viser at det i gjennomsnitt i 2015 ble sett 5,0 ryper (10,7 i 2014) og 2,9 skogsfugl (5,2 i 2014) pr dag.

2016: Det ble vedtatt å ikke åpne for jakt på ryper og kun ha en begrenset jakt på skogsfugl i oktober. Det ble levert 51 jaktrapporter (en svar % på 90). Hver jeger jaktet i gjennomsnitt 3,78 dager. Totalt ble det jaktet 185 jegerdagsverk og felt 14 skogsfugl. Ingen felte mer enn 1 fugl i jaktperioden.

2017: I septemberjakta jaktet hver jeger i gjennomsnitt 4 dager. I oktoberjakta 6,1 dager. I september ble det felt 210 fugl (168 liryper, 17 orrhaner, 11 tiur, 12 fjellryper og 2 orrhøner). I oktoberjakta ble det felt 393 fugl (309 liryper, 30 orrhaner, 20 tiur, 26 fjellryper, 6 orrhøner og 2 røyer). Totalt er det felt 603 fugl i 2017. I år var det ikke rapportering på sett fugl, det kommer tilbake i 2018.

Her finner du tallene fra taksering 2007 - 2018.