Det vil i løpet av høsten foregå en NATO øvelse på våre områder som kan påvirke jakta i ukjent omfang. Mer om dette kan du lese her.

SMÅVILTJAKT 2018

Statsallmenningen i Engerdal dekker et område på 1,8 mill. da. På allmenningen finner du store variasjoner i terrengtyper, og det er godt egnede områder for alle typer småviltjakt. Ca. 400 000 da ligger over tregrensen. 

Fjellstyret har i møte den 14. februar i sak 02.18. vedtatt bestemmelser for småviltjakta 2018. I disse ligger detaljene om korttyper, jakttider, priser m.m. Fjellstyret har i år bestemt seg for å forhåndsselge 140 jaktkort på småvilt inkludert. Det kan søkes via Inatur.no. Fangstbegrensinger og evt ytterligere kortsalg på ryper og skogsfugl vil bli bestemt etter at resultater fra taksering er klare i august.

Vi gjør oppmerksom på at statsallmenningen i Engerdal i perioden september til desember er berørt av militærøvelsen "Trident Juncture". Dette innebærer at de som ferdes langs vei og i marka vil støte på militær aktivitet. Eksakt hvor, når og i hvilket omfang klarer ikke fjellstyret å spå noe om, men hovedaktiviteten vil være i de vestlige deler av statsallmenninge fra kommunegrensa i sør til Sømådalsområdet i nord.Hvem kan jakte?

Alle som siste året har vært bosatt i Norge, kan søke om småviltjakt på statsallmenningen i Engerdal. Den som skal utøve jakt må være registrert i Det Norske Jegerregisteret, og inneha gyldig jegeravgift som skal medbringes under jakt. Alle mellom 14 og 16 år som er med på opplæringsjakt får gratis jaktkort.


Administrasjon
Småviltjakta på statsallmenningen i Engerdal administreres av Engerdal fjellstyre.


Jakt på skogsfugl og rype

Fjellstyret har i år bestemt seg for å forhåndsselge 140 jaktkort (1 uke) på småvilt inkludert ryper og skogsfugl, hvorav halvparten er forbeholdt innenbygdsboende jegere. Det kan søkes via Inatur.no. Fangstbegrensinger og evt ytterligere kortsalg på ryper og skogsfugl vil bli bestemt etter at resultater fra taksering er klare i august. Tildeling skjer etter loddtrekning. Det kan søkes som lag med maksimum 5 jegere pr lag. Lag som består av både innenbygds og utenbygdsboende jegere blir regnet som utenbygdsboende. Det er mulig å søke på to forskjellige perioder i september. Det er derimot ikke mulig å få tilbud om jakt i begge perioder. Søknadsfrist er 1 april.

Trekningsliste for rype og skogsfugljakt 2018, 1. trekning.

Fjellstyret har i møte den 21 august tatt stilling til om det kan åpnes for jakt på ryper og skogsfugl utover ukesjakt i september. Dette som følge av at takseringen i år viser bra tetthet og produksjon av fugl.

Vedtaket innebærer at fjellstyret skal selge 125 jaktkort for ryper og skogsfugl gjeldende for perioden f.o.m. 2. oktober t.o.m. 15 november. Periodekortene tildeles etter søknad og trekning. I tillegg vil vi legge ut 100 dagskort i samme periode. Dagskortene vil selges etter "førstemann til mølla" - prinsippet på inatur.no og legges ut på et forhåndsannonsert tidspunkt. Dette tidspunktet kunngjør vi på vår hjemmeside. Vi gjør oppmerksom på at det kun vil være adgang til å kjøpe dagskort for 2 dager sammenhengnede, dvs at en kan ikke kjøpe dagskort for å jakte en uke sammenhengende. Men det er ingen begrensing utover dette hvor mange dagskort hver enkelt kjøper i løpet av perioden. Kortene selges så lenge det er tilgjengelige kort og det legges opp til at det skal selges intill 10 kort pr. dag.

Fjellstyrets vedtak er som følger:

Fjellstyrets vedtak:

 1. Det settes følgende fangstbegrensninger for septemberjakta (Gjelder forhåndssolgte kort); 2 ryper pr jeger pr dag som dagskvote og 6 ryper pr jeger som ukeskvote. For skogsfugl gjelder dagskvoter på 2 skogsfugl pr jeger pr dag og 4 skogsfugl pr jeger som ukeskvote. Brunfugl er fredet.

 2. Engerdal fjellstyre åpner for at det kan selges 125 periodekort (hvorav 60 forbeholdes innenbygds jegere) for jakt på alt jaktbart småvilt inkludert ryper og skogsfugl i perioden 2. oktober til og med 15 november. Prisen for dette periodekortet settes til kr 1500,- med 50 % prisreduskjon for innenbygds jegere. For jegere som tildeles kort i begge perioder (dvs både ukeskort i september og periodekort i oktober/november) gis det en rabbat på kr 400,- (200,- for innenbygds).

 3. Det settes følgende fangstbegrensninger for perioden oktober-november; 2 ryper pr jeger pr dag som dagskvote og 8 ryper pr jeger som periodekvote. For skogsfugl gjelder dagskvoter på 2 skogsfugl pr jeger pr dag og 4 skogsfugl pr jeger som periodekvote hvorav maks 1 brunfugl.

 4. Engerdal fjellstyre åpner for at det kan selges 100 dagskort for alt jaktbart småvilt inkludert ryper og skogsfugl i perioden 2. oktober til og med 15 november. Det kan selges inntil 10 kort pr dag. Hver enkelt kjøper kan kjøpe flere dagskort i perioden, men ikke for mer enn to dager sammenhengende pr. gang. Det settes følgende fangstbegrensninger for dagskort; 2 ryper pr jeger pr dag og 2 skogsfugl pr jeger pr dag hvorav maks 1 brunfugl.

 5. Periodekortene tildeles etter søknad. Ukeskort selges fra kunngjort tidspunkt fortløpende så langt antallet rekker. Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre salgsprosedyre.

 6. Det gis ingen prisrabbat dersom kjøper allerede har jaktkort for småvilt uten ryper og skogsfugl. Det gis heller ingen prisrabbat for kjøp av dagskort i kombinasjon med ukes- eller periodekort. Gjøres det kjøp av dagskort utover 2 dager sammenhengende vil jaktkortet gjelde for de to første dagene i kjøpet og beløp for øvrige dager refunderes ikke. Betalt jaktkort som ikke benyttes refunderes ikke med mindre helt spesielle forhold foreligger.

 7. Jaktrapportering er obligatorisk, og skal skje umiddelbart og senest 4 dager etter endt jakt. Jaktrapportering gjøres digitalt.

 8. Øvrige forutsetninger følger de bestemmelser som fjellstyret har vedtatt for småviltjakta 2018.

Tildelte periodekort innenbygds.

Tildelte periodekort utenbygds.

Venteliste periodekort utenbygds.

Fjellstyret minner om at vi tilbyr jakt på annet jaktbart småvilt utenom ryper og skogsfugl, se under. I tillegg tilbyr vi kort for trening av hare-, fugle- og elghunder, se under. Disse tilbudene finner du på Inatur.no.


Annen småviltjakt

Utenbygds: 
For alt jaktbart småvilt utenom ryper og skogsfugl er det fritt kortsalg 10.09 – 23.09. og 02.10 – 23.12 samt 01.01 – 28.02. Det selges dag- (kr 200,-), 3-dagers (kr 400,-) uke (kr 900,-) og sesongkort (kr 1500,-)

Innenbygds:
For for alt jaktbart småvilt utenom ryper og skogsfugl er det fritt kortsalg 10.09 – 23.09. og 02.10 – 23.12 samt 01.01 – 28.02. Det selges dag- (kr 100,-), 3-dagers (kr 200,-) uke (kr 450,-) og sesongkort (kr 750,-).

Dette kortsalget skjer via Inatur.no og fjellstyrets kortselgere med Inaturs forhandlerløsning. Inaturs salgsbetingelser gjelder.


Smårovvilt

 • Alle utenbygds som ønsker å jakte smårovvilt må ha et eget kort for dette. Prisen er kr 30,-. Innehar man et annet gyldig jaktkort for statsallmenningen inngår smårovvilt i dette.

 • Alle innenbygds som ønsker å jakte smårovvilt må ha et eget kort for dette. Prisen er kr. 1,-. Innehar man et annet gyldig jaktkort for statsallmenningen inngår smårovvilt i dette.

 • I denne kategorien inngår artene rev, mår, mink, røyskatt, ekorn, ravn, kråke, nøtteskrike og skjære. Jakttiden følger jakttidsrammen.

Dette kortsalget skjer via inatur.no.

 

Opplæringsjakt.

Engerdal fjellstyre tilbyr opplæringsjakt for den som i løpet av kalenderåret fyller 14 år og fram til fylte 16 år. Dette gir mulighet til å delta i småviltjakt med våpen og delta i fangst av villmink, mår og kråkefugl i opplæringsøyemed når vedkommende har samtykke fra foreldre eller foresatte og er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år. Tilsynspersonen må ha drevet med jakt, betalt jegeravgift i minst tre år og ha mulighet til å kontrollere og instruere deg når du er under opplæring. De som ønsker opplæringsjakt henvender seg til oss på e-post (post@engerdal-fjellstyre.no) med navn og adresse på jeger og tilsynsperson. Vi krever ikke at tilsynsperson har eget jaktkort, men denne kan i så fall da heller ikke bære våpen.Jaktkort til reiselivsbedrifter:
Fjellstyret kommer ikke til å tildele jaktkort på ryper og skogsfugl til turistbedrifter i 2018.  De turistbedriftene som ønsker det har derimot mulighet til å selge vårt småviltkortet (alle andre jaktbare arter utenom ryper og skogsfugl).   

Statistikk

På grunn av sterke fangstbegrensninger på småviltjakta de siste årene er det lite relevant å sammenligne avskytingsdata med tidligere år, men sett fugl pr dag og antall felt fugl er likevel interessant. Her kommer noen tall:

2015: På grunn av veldig dårlig rypeproduksjon fikk jegerne mulighet til å løse inn igjen kortene de hadde fått tildelt. Ca. 1/3 valgte å gjøre dette. Det ble levert 58 jaktrapporter. Tallene for disse viser at det i gjennomsnitt i 2015 ble sett 5,0 ryper (10,7 i 2014) og 2,9 skogsfugl (5,2 i 2014) pr dag.

2016: Det ble vedtatt å ikke åpne for jakt på ryper og kun ha en begrenset jakt på skogsfugl i oktober. Det ble levert 51 jaktrapporter (en svar % på 90). Hver jeger jaktet i gjennomsnitt 3,78 dager. Totalt ble det jaktet 185 jegerdagsverk og felt 14 skogsfugl. Ingen felte mer enn 1 fugl i jaktperioden.

2017: I septemberjakta jaktet hver jeger i gjennomsnitt 4 dager. I oktoberjakta 6,1 dager. I september ble det felt 210 fugl (168 liryper, 17 orrhaner, 11 tiur, 12 fjellryper og 2 orrhøner). I oktoberjakta ble det felt 393 fugl (309 liryper, 30 orrhaner, 20 tiur, 26 fjellryper, 6 orrhøner og 2 røyer). Totalt er det felt 603 fugl i 2017. I år var det ikke rapportering på sett fugl, det kommer tilbake i 2018.

Her finner du tallene fra taksering 2007 - 2018.