SMÅVILTJAKT 2017

Statsallmenningen i Engerdal dekker et område på 1,8 mill. da. På allmenningen finner du store variasjoner i terrengtyper, og det er godt egnede områder for alle typer småviltjakt. Ca. 400 000 da ligger over tregrensen. 

Fjellstyret har i møte den 10. februar i sak 10.17. vedtatt bestemmelser for småviltjakta 2017. I disse ligger detaljene om kortbegrensinger, jakttider, priser m.m. Fjellstyret vil avvente resultater fra taksering før det tas stilling til jakt på ryper og skogsfugl. 

Hvem kan jakte?

Alle som siste året har vært bosatt i Norge, kan søke om småviltjakt på statsallmenningen i Engerdal. Den som skal utøve jakt må være registrert i Det Norske Jegerregisteret, og inneha gyldig jegeravgift som skal medbringes under jakt. Alle mellom 14 og 16 år som er med på opplæringsjakt får gratis jaktkort.


Administrasjon
Småviltjakta på statsallmenningen i Engerdal administreres av Engerdal fjellstyre.


Jakt på skogsfugl og rype

Engerdal fjellstyre tok stilling til om det skulle åpnes for jakt på ryper og skogsfugl på møte den 22. august. Der ble det bestemt hvordan kortene skal selges, kortperioder, fangstbegrensinger, kort til turistbedrifter etc. Søknadsfristen på disse er nå utløpt. Fjellstyret minner om at vi tilbyr jakt på annet jaktbart småvilt utenom ryper og skogsfugl, se under. I tillegg tilbyr vi kort for trening av hare-, fugle- og elghunder, se under. Disse tilbudene finner du på Inatur.no.


Annen småviltjakt

Utenbygds: 
For alt jaktbart småvilt utenom ryper og skogsfugl er det fritt kortsalg 10.09 – 23.09. og 02.10 – 23.12 samt 01.01 – 28.02. Det selges dag- (kr 200,-), 3-dagers (kr 400,-) uke (kr 900,-) og sesongkort (kr 1500,-)

Innenbygds:
For for alt jaktbart småvilt utenom ryper og skogsfugl er det fritt kortsalg 10.09 – 23.09. og 02.10 – 23.12 samt 01.01 – 28.02. Det selges dag- (kr 100,-), 3-dagers (kr 200,-) uke (kr 450,-) og sesongkort (kr 750,-).

Dette kortsalget skjer via Inatur.no og fjellstyrets kortselgere med Inaturs forhandlerløsning. Inaturs salgsbetingelser gjelder.


Smårovvilt

  • Alle utenbygds som ønsker å jakte smårovvilt må ha et eget kort for dette. Prisen er kr 30,-. Innehar man et annet gyldig jaktkort for statsallmenningen inngår smårovvilt i dette.
  • Alle innenbygds som ønsker å jakte smårovvilt må ha et eget kort for dette. Prisen er kr. 1,-. Innehar man et annet gyldig jaktkort for statsallmenningen inngår smårovvilt i dette. 
  • I denne kategorien inngår artene rev, mår, mink, røyskatt, ekorn, ravn, kråke, nøtteskrike og skjære. Jakttiden følger jakttidsrammen.

Dette kortsalget skjer via inatur.no.

 

Opplæringsjakt.

Engerdal fjellstyre tilbyr opplæringsjakt for den som i løpet av kalenderåret fyller 14 år og fram til fylte 16 år. Dette gir mulighet til å delta i småviltjakt med våpen og delta i fangst av villmink, mår og kråkefugl i opplæringsøyemed når vedkommende har samtykke fra foreldre eller foresatte og er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år. Tilsynspersonen må ha drevet med jakt, betalt jegeravgift i minst tre år og ha mulighet til å kontrollere og instruere deg når du er under opplæring. De som ønsker opplæringsjakt henvender seg til oss på e-post (post@engerdal-fjellstyre.no) med navn og adresse på jeger og tilsynsperson. Vi krever ikke at tilsynsperson har eget jaktkort, men denne kan i så fall da heller ikke bære våpen.Jaktkort til reiselivsbedrifter:
Fjellstyret har i sak 10.17 vedtatt å ikke tildele jaktkort på ryper og skogsfugl til turistbedrifter i 2017. Dette med bakgrunn i foregående års svake bestander. De turistbedriftene som ønsker det har derimot mulighet til å selge vårt småviltkortet (alle andre jaktbare arter utenom ryper og skogsfugl).