Skogsdrifter på statsallmenningen

Foto: "Furu i solnedgang", Ole Opseth. ID:50

Foto: "Furu i solnedgang", Ole Opseth. ID:50

Engerdal fjellstyre følger opp saken ang skogsdrifter på statsallmenningen. På møtet den 4 mars var dette tema igjen og fjellstyret besluttet å sende brev til Statskog SF. Brevet kan du lese her.

Fjellstyret har engasjert seg i skogsdriftene på statsallmenningen, og det er særlig de store volumer som er tenkt tatt ut som bekymrer. Fjellstyret mener at det legges feil forutsetninger til grunn i planlegginge, noe som resulterer i at det skisseres for store og ikke bærekraftige avvirkningskvantumer i åra som kommer. Fjellstyret ønsker at Statskog gjør en taksering og påfølgende revidering av skogbruksplanen så raskt som mulig. Og i den forbindelse mener fjellstyret at det må tas bedre hensyn til de naturgitte forutsetninger i Engerdal. Statskog og Fjellstyret er enige om å treffes for dialog i saken. 

Gasta Design