Lisensjakt

For å delta på lisensjakt må du registrere deg som lisensjeger i jegerregisteret for hver enkelt rovviltart det enkelte jaktår. Det betyr at registreringen må gjentas ved nytt jaktår eller om man ønsker å jakte på andre rovviltarter enn de som først ble registrert. Registreringen er gratis. Du registrerer deg her.

For å kunne registrere deg som lisensjeger må du:

  • være fylt 18 år

  • ha betalt jegeravgift for inneværende jaktår. Betalingen må være registrert hos Jegerregisteret. Betaler du jegeravgiften via betalingsløsning kan du registrere deg som lisensjeger umiddelbart. Betaler du via post eller bank/ nettbank, må du vente i 2–5 dager før du kan registrere deg som lisensjeger.

  • ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt § 16

Kvittering fra registreringen som lisensjeger i Jegerregisteret skal medbringes under felling/fellingsforsøk. Lisensjegere som jakter med rifle, skal ha med dokumentasjon på gyldig skyteprøve under felling.

Det er ikke krav om rapportering av gjennomført lisensjakt, men alle skutte dyr må rapporteres.

I tillegg til registreringen beskrevet over, må du ha grunneiers tillatelse for å drive lisensjakt. På statsallmenningen i Engerdal har vi gjort det slik at det får du ved å ringe eller sende en mail der du gir beskjed om at du ønsker å drive lisensjakt, så skriver vi deg opp på et skjema over lisensjegere. Har du elgjakt på statsallmenningen, har du tillatelse til lisensjakt gjennom elgjaktkontrakten og trenger ikke grunneiers tillatelse utover dette.

Foto: Merète Trangsrud

Foto: Merète Trangsrud

Merète Trangsrud