Jaktkort til overnattingsbedrifter

De bedrifter som ønsker ukeskort for første perioden av småviltjakta, 10.- 23. september, bes søke fjellstyret innen 1. april. Søk gjerne på e-post. Husk å oppgi ønsket sone i søknaden: 1 - øst for Femund, 2- sør for Femund og 3 - vest for Femund. Fordelingene av jaktkortene til bedriftene gjøres administrativt av fjellstyret kort tid etter at søknadsfristen har utløpt. Det gjøres en skjønnsmessig vurdering basert på følgende kriterier:

- størrelse på bedriften eller overnattingskapasitet (oppgi overnattingskapasitet i søknad, kun korttidsutleie)
- hvor viktig småviltjakta er for vedkommende bedrift
- hensyn til fordeling av jakttrykk

Etter fordeling sender fjellstyret ut tilbud om det antall kort hver enkelt overnattingsbedrift får. Bedriftenes svar til fjellstyret gjøres bindende, dvs at bedriften forplikter seg til å betale for det antall kort dem takker ja til. Liste over hvor mange jaktkort de ulike bedriftene har fått vil bli lagt ut på fjellstyrets nettside etter tildeling.

Gasta Design