Ingen reforsuring i Engerdal

Etter at den siste kalksekken ble sprettet og spredd i 2014 har de tidligere kalkede vannene i Engerdal blitt grundig fulgt opp med både vannprøver, prøvefiske med garn, el-fiske og bunndyrundersøkelser. Nedbøren over Sør-Norge regnes nå for å være nær normaltilstanden i pH-verdi, men med skrinn berggrunn, lite løsmasser og i det hele tatt magre forhold fra naturens side, var det knyttet spenning til hvordan det ville gå i enkelte vann når kalkingen opphørte. Det er derfor gledelig at alle prøver indikerer god tilstand. Mens kalsiumnivåene, som forteller om påvirkning fra kalking, flere steder har falt til under antatt ukalket nivå, har pH-verdiene holdt seg over grensen for god/moderat tilstand. Bunndyrundersøkelsene gir heller ingen indikasjoner på forsuring, noe blant annet funn av marflo i Revlingsjøene kan stå som et bevis for. Selv om dette virker aldri så positivt, vil det fortsatt bli tatt årlige vannprøver for å følge med på utviklingen. For den interesserte kan rapport fra foreløpige undersøkelser leses her: https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-hedmark/dokument-fmhe/05_miljo_og_klima/vassdragsovervaking/7174-2017.pdf

43244056_164187057846251_7765585983982010368_n.jpg
Tore Stengrundet