Informasjon om CWD

Foto: Bjørnar Johnsen ID:437

Foto: Bjørnar Johnsen ID:437

Mattilsynet avdeling Glåmdal og Østerdal har kommet med mer informasjon om Chronic Wasting disease (CWD) hos hjortedyr.

Informasjon vedrørende Chronic wasting disease (CWD) hos hjortedyr:Den 12.07.2016 ble det offentliggjort en ny forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic wasting disease.

Denne forskriften gjelder fra 11.07.2016-31.12.2016. Forskriften kan du lese i sin helhet her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-11-913?q=Cwd

Hva er CWD

CWD kjennetegnes ved gradvis tap av nerveceller i hjernen, nevrologiske symptomer og avmagring, og ender alltid med døden. Smitte til menneske er ikke rapportert i forbindelse med skrapesjuke hos sau eller CWD hos hjortedyr. Det er ikke påvist noen sammenheng mellom skrapesjuke hos sau og CWD hos hjortedyr. Smitteoverføringen ved CWD kan skje gjennom direkte kontakt mellom syke og friske hjortedyr, eller indirekte ved at friske dyr kommer i kontakt med smittestoffet i miljøet (beite, infiserte kadaver). Smittestoffet er påvist i spytt, urin og avføring fra smitta (syke) dyr.

Prionene er svært resistente mot fysiske og kjemiske påvirkninger, og beite hvor syke dyr har oppholdt seg kan være smittefarlig i flere år.

Hvordan kjennetegne CWD?

De mest fremtredende symptomene er vekttap og endret oppførsel som utvikles over uker og måneder. I tillegg kan det observeres sikling, ukoordinerte bevegelser, repeterende bevegelsesmønstre, hodeskjelvinger, skjæring av tenner og senket hode. Ukoordinerte bevegelser og skjelvinger er mindre fremtredende enn ved skrapesjuke hos sau. Pelsen kan bli tørr og bustet, men kløe er ikke vanlig. Seint i sjukdomsforløpet kan dyra sikle, drikke og urinere mye, og vise tydelige nevrologiske symptomer.

Hvem skal testes for CWD

Alle døde /sjuke /trafikkskadde / trafikkdrepte hjortedyr ≥ 1 år, skal det tas hjerneprøve av. Begrepet hjortedyr omfatter: ELG, RÅDYR, HJORT, OG REIN

PRØVETAKING AV ELG I UTVALGTE OMRÅDER:

VÅLER OG ÅSNES: ALL ELG SKAL PRØVETAS DE FØRSTE 8 DAGENE AV JAKTA OG PÅFØLGENDE HELG

VILTBEHANDLINGSANLLEGG/ KONTROLLSTEDER ELG, HJORT RÅDYR:

All hjortevilt over 2 år skal prøvetas.

OPPDRETTSHJORT OG TAMREIN

All normaltslakt over 2 år skal prøvetas.
Alle døde/sjuke over 1 år skal prøvetas.

Gasta Design