Fyring av bål i utmark

Foto: Jan Nordvålen ID:89

Foto: Jan Nordvålen ID:89

Å fyre bål i utmark er på mange måter en del av den norske friluftstradisjonen. Og det er vel få ting som er hyggeligere enn å sitte rundt et bål i villmarka og kose seg med en kaffekopp. Men mange føler at en bryter loven når en fyrer seg et bål sommerstid fordi at mange tror det er et generelt bålforbud i Norge i tiden 15. april - 15. september. Dette er ikke helt riktig. Dette reguleres av "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" §8-2, bruk av ild utendørs. Den lyder som følger: "Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs under slike forhold eller på slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt.

Ved flatebrenning eller brenning av hogstavfall i skogmark samt gras- og lyngsviing i eller i nærheten av skogmark, skal det være en ansvarlig leder som skal utarbeide planer, og sørge for at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte. I god tid før brenningen foretas skal det sendes melding til leder av brannvesenet.

Med unntak av brenning som nevnt i annet ledd er det i tidsrommet 15. april - 15. september forbudt å gjøre ild i eller i nærheten av skogmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det." Norges fjellstyresamband har henvendt seg til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap for å høre deres definisjon av begrepet skogsmark. Fjellstyresambandet skriver dette på sine hjemmesider: "Med skogmark forstås i denne lov grunn som er skogproduserende eller som etter en samlet jord- og skogbruksmessig vurdering egner seg best til skogproduksjon og ikke nyttes til annet formål". Hensikten med forbudet er å beskytte skoger med store verdier.

Det er altså lov å brenne bål hele året i skog og mark, unntatt skogmark. Dette fritar på ingen måte noen fra å bruke hodet, ei heller ansvar for lyng og skogsbranner. Men ingen kan ta deg for å fyre et fornuftig bål utenfor skogmark.

At vi har et generelt bålforbud 15. april til 15. september er derfor ikke riktig. Og på fjellet er det i alle fall intet generelt forbud!" Så du kan trygt svi litt på ei pølse eller kose deg med bålkaffen! 

Gasta Design