Fjellstyret hører om skuterløyper.

Foto: Ole Opseth. ID:427

Foto: Ole Opseth. ID:427

Engerdal kommune har lagt ut ny forskrift for snøskuterløyper i kommunen til høring. Fjellstyret er involvert i saken på to måter; dels er vi høringspart for de interesser som fjellstyret skal ivareta etter Fjelloven og dels er vi avtalepart i forhold til Motorferdselslovens §10 (grunneiers samtykke). Kommunen hadde også et forslag ute til høring sist høst, som de etter høringsrunden ikke fattet noe vedtak om. Derimot har de jobbet frem et nytt forslag som nå altså ligger ute til høring. Fjellstyret har derfor også¨denne gangen valgt å høre interesserorganisasjoner knyttet til bruksrettesutøvelse, jakt, fiske og friluftsliv. Fjellstyret er også lovpålagt å høre Statskog SF før vi avgir uttalelse i denne type saker. I tillegg ønsker fjellstyret å høre allmenne interesser på Statsallmenningen. Dette betyr at alle som ønsker kan gi fjellstyret innspill i saken har anledning til det. Vi har bedt Engerdal kommune om utvidet høringsfrist, nettopp fordi vi er pålagt å høre andre instanser i saken. Dette har vi ikke fått noe svar på, slik at vi vet egentlig ikke i skrivende stund hvilken frist vi har å forholde oss til. Dette vil vi komme tilbake til. Er du bruker av allmenningen og føler deg berørt av dette kan du gjerne gi oss ditt høringsinnspill på e-post post(a)engerdal-fjellstyre.no, eller du kan sende det som vanlig post til Engerdal Fjellstyre, Hyttvegen 45, 2443 Drevsjø. Det er verdt å merke seg at et innspill til oss ikke automatisk er et innspill til kommunen, slik at om du ønsker å meddele kommunen hva du mener i saken, må du gi en høringsuttalelse også til dem. Dette er en sak som vi vet engasjerer bredt, og det er derfor viktig at alle nå kjenner sin besøkelsestid og benytter sjansen til å si hva de mener i saken.

Gasta Design