LightWEB
LightWeb

STYREARBEID


FJELLSTYRETS MØTEPLAN 2017

Fjellstyrets møteplan for 2017:
 
Tirsdag 14. februar kl 09:00.
Onsdag den 15. mars kl 19:00.
Tirsdag den 25. april kl. 09:00.
Onsdag den 31. mai kl 19:00.
Onsdag den 22. august kl 19:00. NB: Møtet er flyttet til den 21 august kl 19.
Onsdag den 11. oktober kl 09:00. NB: Møtet starter kl 09:00
Torsdag den 19. oktober kl 10:00.
Tirsdag den 14. november kl 19:00.
Tirsdag den 19. desember kl. 10:00.
 
 Det gjøres oppmerksom på at endringer kan skje i forhold til ovenstående oppsett.
 
 
 
Om fjellstyrets møtevirksomhet

I 2013 avviklet Engerdal fjellstyre 9 fjellstyremøter og behandlet 82 bokførte saker. I 2014 ble det behandlet 76 protokollførte saker og avholdt 12 fjellstyremøter. I 2015 er det avholdt 7 fjellstyremøter og behandlet 65 protokollførte saker, mens det i 2016 er protokollført 91 saker og avholdt 10 styremøter. I tillegg kommer en rekke referatsaker og orienteringer innen de ulike områder fjellstyret har ansvaret for.

Engerdal fjellstyre består av politisk valgte representanter utnevnt av kommunestyret. Fjellstyrenes oppgave er å forvalte rettigheter og herligheter i statsallmenningene etter rammer fastlagt i Fjelloven. I tillegg til at statsallmenningene er viktige rekreasjonsområder for hele landets befolkning, har bygdenes kollektive rettigheter i områdene avgjørende betydning for opprettholdelse av levedyktige bygdesamfunn. Viktige bruksretter i dag er beiting, seterdrift, jakt, fangst og fiske.


STYREMEDLEMMER
Leder: Halvor Hansson, (bruksberettiget) Vara: Halvard Nilsen
Nestleder: Reidar Åsgård, (bruksberettiget) Vara: Kjell Erik Joten
Styremedlem: Monica Bye Spånberg, (jakt, fiske og friluftsliv)  Vara: Per Inge Trøan Sømåen
Styremedlem: Lena Øien, (jakt, fiske og friluftsliv) Vara: Liv Karin Knutsen
Styremedlem: Ristin Mortensson, Reindrifta Vara: Lars Ivar Danielsen

Regnskap/økonomi: Vekstra Engerdal BA, 2443 Drevsjø

Revisor: Stein Karlsen, Revisorsenteret Trysil.

 SAKSFRAMLEGG OG MØTEREFERAT.
 
 
2017
 
Møte 11 oktober: Innkalling, saksframlegg og protokoll.
Møte 25 april: Innkalling, saksframlegg og protokoll
Møte 14 februar: Innkalling, saksframlegg og Protokoll.
 
 
 
 
 
 2016
 
Møte 20 desember: Innkalling, saksframlegg og protokoll
Møte 16 november: Innkalling, saksframlegg og protokoll. 
Møte 12. oktober: Innkalling, saksframlegg og protokoll.
Møte 24. august: Innkalling, saksframlegg og Protokoll
Møte 6. juli: Innkalling, saksframlegg og Protokoll. NB: ekstrainnsatt møte. 
Møte 14 april: Innkalling, saksframlegg og Protokoll
 
 
 2015
 
Møte 17 desember: Innkalling, Saksframlegg og Protokoll
Møte 29 oktober: Innkalling, Saksframlegg og Protokoll
Møte 26 august: Innkalling, Saksframlegg, Sak 45 og Protokoll
Møte 27 april: Innkalling, sakframlegg og protokoll
Møte 25 mars: Innkalling, Saksframlegg og Protokoll
Møte 4 februar: Innkalling, Saksframlegg og Protokoll
 
Bidragsbudsjett 2017 - Utlysning, søknadsfrist mm

Engerdal fjellstyre vedtok under fjellstyremøte 20 desember 2016 bidragsbudsjett med regler for 2017, se sak 90.16. Gjennom bidragsbudsjettet vil fjellstyret dele ut til sammen kr 656 000,- til ulike næringsformål og allmennyttige formål. Søknader om tilskudd eller bidrag adresseres pr brev til:

Engerdal fjellstyre
Hyttveien 45
2443 DREVSJØ

eller pr epost til:

post@engerdal-fjellstyre.no

For å komme med i første behandling av tilskuddsøknader må disse være levert fjellstyret senest 1. februar 2017. Søknader som sendes inn etter denne datoen behandles fortløpende. Søknader skal som et minimum inneholde opplysninger om søker (f eks alder, utdanning og praksis), beskrivelse av prosjektet, kostnadsoverslag og finansieringsplan. Videre bør driftsbudsjett for to år framover og bekreftet regnskap for siste avsluttet regnskapsår følge søknaden. Det gis som hovedregel ikke tilskudd til allerede påbegynte eller sluttførte prosjekter. Fjellovens § 11 (3) bestemmer at tilskudd kan bevilges til styrking av næringsgrunnlaget i de bygdene som har rett til allmenningsbruk.

Ytterligere detaljer og opplysninger kan leses i vedtatt bidragsbudsjett for 2016. Dette finner dere ved å trykke her:Bidragsbudsjett 2017 med regler.


Sømåkvolvbua i fint vintervær. Foto: Arkiv. 
 
 
 
 
 
 
ENGERDAL FJELLSTYRE

Hyttveien 45
2443 Drevsjø

Tlf 62459177

post@engerdal-fjellstyre.no
 
 
 
 
 
 

 

© LightWeb