LightWEB
LightWeb

HVA ER HVOR OG HVEM ER HVA

Vi opererer med, og skriver om, Engerdal kommune, statsallmenningen, viltstellområde 1,2,3 og 4, Statskog og Fjellstyret, fjelloppsyn og naturoppsyn, nasjonalparkstyret og nasjonalparkforvalter, grunneier og forvalter. Og det kan råde en viss usikkerhet i hva som er hva og hvem som gjør hva. Det er heller ikke så rart da mye av dette er det samme og vi utfører mange av de samme oppgavene. Her skal vi prøve å utrede forskjellene og hvem som er de rette instansene i ulike sammenhenger.Engerdal Kommune

Engerdal kommune er kommunen som areal ihht kommunegrensene. Engerdal Kommune har 85 % statsgrunn som eies av Statskog, dette er statsallmenningen der Engerdal Fjellstyre forvalter blant annet jakt og fiske. Engerdal Kommune deles også opp i 3 viltstellområder: Viltstellområde 1 er Heggeriset/Hylleråsen viltstellforening. Viltstellområde 2 er Engerdal Grunneierforening for jakt og fiske. Viltstellområde 4 er det private området i Sylen. Viltstellområde 1, 2 og 4 dekker altså de 15 % av kommunen som er privat eid og som ikke er statsallmenning. Viltstellområde 3 er statsallmenningen.

Engerdal kommune brukes også om kommunen som administrativt organ og politisk myndighet. Det er kommunen som blant annet er motorferdselsmyndighet, samt plan- og bygnings myndighet. De må derfor søkes i motorferdsels- og plan og bygningssaker. I tillegg må grunneier søkes, og på statsallmenningen er dette Statskog eller Engerdal Fjellstyre. Se under Statskog og Engerdal Fjellstyre i forhold til hvem som behandler hva. Hvis tiltaket det søkes om ligger i verneområde skal gjeldende forvaltningsmyndighet for verneområdet søkes i tillegg.

Engerdal Fjellstyre

Statskog er grunneier for statsallmenningen i Engerdal Kommune. Engerdal Fjellstyre forvalter, med hjemmel i fjelloven, jakt og fiske på statsallmenningen, herunder også trening og treningsområder for hunder. I tillegg forvalter vi og behandler saker som omhandler tilleggsjord, biplasser, moseplasser og, nytt fra 2015, motorferdselssaker. I saker som omhandler setre er avgjørelsesmyndigheten enten Fjellstyret eller Statskog, avhengig av hva saken gjelder. Det vil si at hvis du skal ha grunneiers tillatelse innenfor noen av disse områdene, er det Engerdal Fjellstyre du må søke. I Engerdal Fjellstyre er det i tillegg til administrasjonen som jobber med sekretærfunksjoner for fjellstyret og salg, ansatt flere fjelloppsyn som går oppsyn på statsallmenningen, først og fremst i forhold til jakt og fiske. Les mer om fjelloppsyn under Fjelloppsyn lenger ned på siden.

I Engerdal Fjellstyre er det pr i dag 6 faste ansatte; 1 daglig leder (100%), 1 kontormedarbeider (100%), 2 fjelloppsyn i 100 %, 1 fjelloppsyn i 50 % og 1 fiskeanleggsansvarlig på timesbasis. I tillegg er det ansatt 2 sommeroppsyn hver sesong.

Arbeidsgiveren til de ansatte i Engerdal Fjellstyre er styret som er 5 politisk valgte representanter. Engerdal Fjellstyret er likevel ikke et kommunalt organ.


Heggeriset Hylleråsen viltstellforening - Viltstellområde 1

Heggeriset/Hylleråsen viltstellforening er en forening for de private grunneierne i området. De forvalter jakt og fiske på vegne av grunneierne og representerer det som betegnes som viltstellområde 1 i kommunen. Heggeriset/Hylleråsen viltstellforening har et årsmøte der de vedtar bestemmelser for jakt og fiske. De kjøper videre administrative tjenester av Engerdal Fjellstyre, slik at det er Engerdal Fjellstyre som administrerer jakt og fiske på viltstellområdet 1 ihht vedtektene og bestemmelsene fra årsmøtet i Heggeriset/Hylleråsen viltstellforening.

Kart over Viltstellområde 1, samt andre grenser er under utarbeidelse.Engerdal Grunneierforening for jakt og fiske – Viltstellområde 2

Engerdal Grunneierforening for jakt og fiske er en forening for de private grunneierne i dette området. De forvalter jakt og fiske på vegne av grunneierne og representerer det som betegnes som viltstellområde 2 i kommunen. Engerdal Grunneierforening for jakt og fiske administrerer jakt og fiske på viltstellområde 2 selv, men kjøper plass på Engerdal Fjellstyre sine hjemmesider for å dele informasjon vedrørende deres område.

Kart over Viltstellområde 2, samt andre grenser er under utarbeidelse.


Statsallmenningen – Viltstellområde 3

Statsallmenningen er den statlige grunnen som eies av Statskog og som forvaltes av Engerdal Fjellstyre med hjemmel i Fjelloven. Statsallmenningen er det som betegnes som viltstellområde 3 i kommunen. Innenfor statsallmenningen opererer vi med noen flere grenser:  

      - 31 elgjaktfelt

      - 3 soner for rype og skogsfugl jakt

Kart over Statsallmenningen, samt andre grenser er under utarbeidelse.

Sylen – Viltstellområde 4

Vi har et fjerde viltstellområde i kommunen som er det private området i Sylen. Sylen forvalter sitt område selv.


Statskog

Statskog er Norges største grunneier og eier 85% av all grunn i Engerdal Kommune. Det er altså Statskog som eier statsallmenningen i Engerdal som Engerdal Fjellstyre forvalter. Det er Statskog som grunneier som skal søkes i alle andre saker enn det som er nevnt under Engerdal Fjellstyre. Typisk er det som omhandler, skog, tømmer, ved, veier, tomter og bebyggelse, masseuttak og arealbruk.

Før Statskog fatter vedtak, må fjellstyret, samt reinbeitedistriktet og allmenningsstyret (i de saker som berører/angår de) ha fått mulighet til å uttale seg.

Når grunneier har godkjent søknad/tiltak, er søker selv ansvarlig for å innhente eventuelle andre nødvendige tillatelser fra andre myndigheter, eksempelvis forvaltningsmyndighet, kommune etc.


Statens Naturoppsyn (SNO) – Oppsyn ansatt i Miljødirektoratet

Naturoppsynet er knyttet opp mot ulike lovverk og har oppsyn over alt uavhengig av hvem som eier grunnen. Statens naturoppsyn (SNO) er en del av Miljødirektoratet og er miljøforvaltningens operative feltorgan. De fører tilsyn med naturtilstanden og med at bestemmelsene i miljølovgivningen blir overholdt.

Tilsynsoppgavene til SNO er todelte og retter seg både mot tilsyn med naturtilstanden og menneskets atferd i naturen. I dette inngår tilsyn med alle de over 2800 verneområdene i Norge. Veiledning og informasjon er også en viktig del av oppgavene. Samtidig utfører SNO registrering, overvåking, tiltak og skjøtsel på oppdrag fra forvaltningsmyndighetene.

SNO har ansvar for tilsyn, overvåkning og kartlegging av faunaen, særlig i forhold til trua og sårbare arter, som f.eks. store rovdyr. Lokale rovviltkontakter (se under rovviltkontakt lenger ned på siden) i kommunen er ansatt i SNO (i Engerdal er denne tjenesten knyttet til en av fjelloppsynet).

Statens Naturoppsyn kontrollerer ikke jakt og fiskekort da dette er knyttet mot en grunneier rettighet.

Statens naturoppsyn har begrenset politimyndighet.

Statens Naturoppsyn har en ansatt i Engerdal. I tillegg kjøper Statens Naturoppsyn tjenester av Engerdal Fjellstyre, slik at fjelloppsynet kan i noen tilfeller opptre på oppdrag for Statens Naturoppsyn.


Fjelloppsyn – Oppsyn ansatt i Fjellstyret

 

Fjelloppsynet er i utgangspunktet knyttet til en eiendom som er statsallmenningen og har oppsyn kun på statsallmenning.

Tilsynsoppgavene er ellers lik oppgavene til naturoppsynet og retter seg både mot natur og menneskets atferd. Veiledning, informasjon og skjøtsel er også viktige oppgaver.

Det er fjelloppsynet som kontrollerer jakt- og fiskekort som forvalter av jakt og fiske på statsallmenningen. De kan også kontrollere tillatelser for motorferdsel f.eks.

Fjelloppsynene har begrenset politimyndighet og i de tilfeller denne tas i bruk er de underlagt politiet.

Som forklart under Naturoppsyn så kjøper Statens Naturoppsyn tjenester av Engerdal Fjellstyre. Det betyr at fjelloppsynet i noen tilfeller kan opptre på oppdrag for Statens Naturoppsyn.
Viltstellområdet 1, viltstellområde 2 og Os Fjellstyre, samt politiet kjøper også tjenester av Engerdal Fjellstyre på oppsyn.

Dette betyr at selv om fjelloppsynet kun har oppsyn på statsallmenning i utgangspunktet, så er de gjennom tjenestekjøp ute på oppsynsoppdrag også utenfor statsallmenningen til tider.


Nasjonalparkstyret for Fulufjellet

Nasjonalparkstyret for Fulufjellet ble oppnevnt av Miljøverndepartementet 14. desember 2012 som forvaltningsmyndighet for verneforskrifta for:

      - Fulufjellet nasjonalpark

      - Fregn naturreservat

Nasjonalparkstyret består av to representanter fra Trysil kommune og en representant fra Hedmark fylkeskommune.

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia ble oppnevnt av Miljøverndepartementet 15. februar 2013 som forvaltningsmyndighet for verneforskrifta i:

   - Femundsmarka nasjonalpark

   - Gutulia nasjonalpark

   - Langtjønna landskapsvernområde

   - Femundslia landskapsvernområde

   - Grøvelsjøen Naturreservat

Nasjonalparkstyret består av ordførerne i Engerdal og Røros, representanter fra hvert av fylkestingene i Hedmark og Sør-Trøndelag, og to i fra Sametinget.

Felles for begge styrene:

Nasjonalparkstyrene har ansvaret for en helhetlig samla forvaltning av verneområdene på tvers av administrative grenser innenfor rammene av verneforskriftene og naturmangfoldloven, slik at naturverdiene i verneområdene sikres for kommende generasjoner.

Tiltak innenfor overnevnte verneområder må derfor søkes nasjonalparkstyrene i tillegg til kommunen og Grunneier.

Bakgrunn for lokal forvaltning:

Delegering av forvaltningsmyndigheten til nasjonalparkstyrene er et ledd i innføringen av den nye forvaltningsmodellen for verneområder. Oppnevnelse av nasjonalparkstyrene skjer etter at miljø- og utviklingsministeren i desember 2009 inviterte alle kommuner med nasjonalparker og andre store verneområder til å delta i forvaltningen av verneområdene innenfor sine grenser. Kommunene, fylkeskommunene og Sametinget får gjennom deltagelse i verneområdestyret ansvaret for å forvalte store nasjonale verdier.


Nasjonalparkforvaltere og forvaltningsknutepunkt

Henriette Bøe Kildahl er ansatt som nasjonalparkforvalter for Fulufjellet med forvaltningsknutepunkt på Skrivargar`n på Drevsjø. Henriette bidrar også i forvaltningen av Femundsmarka og Gutulia. Kirsten Thyrum er ansatt som nasjonalparkforvalter for Femundsmarka og Gutulia med forvaltningsknutepunkt på Doktortjønna i Røros. Forvalterne skal forberede saker for de respektive styrene, drive informasjon og gjennomføre tiltak, samt holde kontakt med brukerne av verneområdene.


Fylkesmannen

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer kan bli fulgt opp. Fylkesmannen i Hedmark er forvaltningsmyndighet for Kvisleflået og Hovdlia Naturreservat, Bjørnberga og Isteren Naturreservat, Volaberget og Kvemskjølen Naturreservat, Galtsjøen Naturreservat og Bjørkodden Naturreservat.

Tiltak innenfor disse verneområdene må derfor søkes Fylkesmannen i tillegg til kommunen og Grunneier.


Rovviltkontakt

Vi har en rovviltkontakt i kommunen gjennom Statens Naturoppsyn. De kjøper denne tjenesten av Engerdal Fjellstyre. Det er derfor Bjørnar Johnsen, ansatt i Engerdal Fjellstyre, som er rovviltkontakt i Engerdal på vegne av Statens Naturoppsyn.


Fallviltgruppe

Det er en fallviltgruppe i kommunen som skal kontaktes ved alle typer av fallviltsituasjoner, som f.eks påkjørsler. Det er Engerdal Kommune som har utnevnt fallviltgruppa som består av Bjørnar Johnsen, Vidar Trøen, Bjørn Lillestu og Odd Sømåen.

Ved viltpåkjørsel kan du ringe 02800.

Nasjonalparkkommune

Engerdal Kommune fikk den 4. mars 2008 status som nasjonalparkkommune. Kommuner som får status som nasjonalparkkommuner er valgt ut etter følgende kriterier:

      - Minimum 30% eller 300 km2 areal vernet som nasjonalpark, eller…

      - En hel nasjonalpark innenfor kommunegrensen, eller…

      - Kommunen har nasjonalparkareal og deltar i et interkommunalt samarbeid angående nasjonalparkinformasjon/tilrettelegging/reiseliv med andre kommuner med nasjonalparkareal, eller…

      - At kommunen har et autorisert nasjonalparksenter evt. et informasjonssenter med samarbeidsavtale med et nasjonalparksenter

 

Tildelingen av statusen gjelder i inntil 10 år.

Her kan du lese mer om våre vernede områder.


Femundsmarka Nasjonalparksenter

Femundsmarka Nasjonalparksenter avd. Elgå ble åpnet sommeren 2005. Her finner man utstillinger og informasjon om Femundsmarka Nasjonalpark og Gutulia Nasjonalpark. Her kan man få informasjon om nasjonalparkene før man legger ut på tur eller generelt ønsker å få vite litt om bakgrunnen for den flotte naturen man finner i området.


Norges Fjellstyresamband (NFS)

Norges Fjellstyresamband er en frivillig sammenslutning av fjellstyrer og de har som formål å være bindeledd mellom de enkelte fjellstyrer og mellom fjellstyrene og de ulike myndighetene. NFS skal verne om fjellstyrenes interesser.
 
 
 
 
 
 
 
ENGERDAL FJELLSTYRE

Hyttveien 45
2443 Drevsjø

Tlf 62459177

post@engerdal-fjellstyre.no
 
 
 
 
 
 

 

© LightWeb