LightWEB
LightWeb

JAKT


SMÅVILTJAKT 2016

Statsallmenningen i Engerdal dekker et område på 1,8 mill. da. På allmenningen finner du store variasjoner i terrengtyper, og det er godt egnede områder for alle typer småviltjakt. Ca. 400 000 da ligger over tregrensen.
Opplegget for småviltjakt på statsallmenningen i Engerdal i 2015.
Fjellstyret har i møte den 10. februar i sak 03.16. vedtatt bestemmelser for småviltjakta 2016. (Klikk på linken så kommer du til disse). I disse ligger detaljenen om kortbegrensinger, jakttider, priser m.m.
 
Hvem kan jakte?
Alle som siste året har vært bosatt i Norge, kan søke om småviltjakt på statsallmenningen i Engerdal. Den som skal utøve jakt må være registrert i Det Norske Jegerregister, og inneha gyldig jegeravgift som skal medbringes under jakt. Alle mellom 14 og 16 år som er med på opplæringsjakt får gratis jaktkort.
 
Administrasjon
Småviltjakta på statsallmenningen i Engerdal administreres av Engerdal fjellstyre.

Jakt på skogsfugl og rype:

Engerdal fjellstyre har  møte den 24 august behandlet opplegg for jakt på ryper og skogsfugl på statsallmenningen I 2016. Fjellstyret har besluttet å ikke åpne for jakt på ryper I høst.

Derimot tilbyr vi inntill 120 ukeskort for jakt på skogsfugl (røy og orrhøne er fredet) i perioden f.o.m. 2. Oktober t.o.m. 31 oktober. 72 av disse jaktkortene er forbeholdt innenbygds jegere (for å regnes som innenbygds jeger må du være registrert I jegerregisteret og hatt folkeregistrert bostedsadresse i Engerdal siste året).

Jaktkortene tildeles etter trekking blant interessenter. For å registrere deg som interessent må du registrere deg på eget søknadsskjema som du finner på vår hjemmeside. Registreringen må være gjort innen 5 september (siste søknadstidspunkt er 5 september kl 23:59:59).

Søknads/interesseskjemaet må fylles ut fullstendig. I dette skjemaet må du registrere når du ønsker å starte din ukesjakt.

De som blir tildelt kort får tilsendt e-post med betalingsinformasjon. Dersom du mottar slik informasjon har du tilbud om jaktkort. Dersom du ikke betaler innen fastsatt frist, regner vi det som du har takket nei til tilbudet.

Jaktrapportering skal skje så snart som mulig og senest 4 dager etter avsluttet jakt. Ved betaling aksepteres de generelle regler som Fjellstyret har fastsatt, samt spesielle regler for skogsfugljakta (fangstbegrensinger). Samtidig aksepterer jaktkortsinnehaver at felt vilt skal framvises for oppsynet på forespørsel.

Erfaringsmessig vil antallet kort forbeholdt innenbygds tilsvare antallet interessenter. Det gjøres derfor ingen trekning for innenbygds jegere, men det er viktig at innenbygds jegere registrerer seg innen fristen slik at kjøpet realiseres innen jaktstart.

Fjellstyret minner om at vi tilbyr jakt på annet jaktbart småvilt utenom ryper og skogsfugl, se under. I tillegg tilbyr vi kort for trening av hare-, fugle- og elghunder, se under. Disse tilbudene finner du på Inatur.no.


Annen småviltjakt:

Utenbygds:
For for alt jaktbart småvilt utenom ryper og skogsfugl er det fritt kortsalg 10.09 – 23.09. og 02.10 – 23.12 samt 01.01 – 28.02. Det selges dag- (kr 200,-), 3-dagers (kr 400,-) uke (kr 900,-) og sesongkort (kr 1500,-)

Innenbygds:
For for alt jaktbart småvilt utenom ryper og skogsfugl er det fritt kortsalg 10.09 – 23.09. og 02.10 – 23.12 samt 01.01 – 28.02. Det selges dag- (kr 100,-), 3-dagers (kr 200,-) uke (kr 450,-) og sesongkort (kr 750,-).

Dette kortsalget skjer via Inatur og fjellstyrets kortselgere med Inaturs forhandlerløsning. Inaturs salgsbetingelser gjelder.


Smårovvilt:

Alle utenbygds som ønsker å jakte smårovvilt må ha et eget kort for dette. Prisen er kr 30,-. Innehar man et annet gyldig jaktkort for statsallmenningen inngår smårovvilt i dette.

Alle innenbygds som ønsker å jakte smårovvilt må ha et eget kort for dette. Prisen er kr. 1,-. Innehar man et annet gyldig jaktkort for statsallmenningen inngår smårovvilt i dette. 

I denne kategorien inngår artene rev, mår, mink, røyskatt, ekorn, ravn, kråke, måke (gråmåke og svartbak), kornskrike og skjære. Jakttiden følger jakttidsrammen.
 
Dette kortsalget skjer via inatur!
 
Opplæringsjakt.
Engerdal fjellstyre tilbyr opplæringsjakt for den som i løpet av kalenderåret fyller 14 år og fram til fylte 16 år. Dette gir mulighet til å delta i småviltjakt med våpen og delta i fangst av villmink, mår, kråkefugl og måker i opplæringsøyemed når vedkommende har samtykke fra foreldre eller foresatte og er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år. Tilsynspersonen må ha drevet med jakt, betalt jegeravgift i minst tre år og ha mulighet til å kontrollere og instruere deg når du er under opplæring. De som ønsker opplæringsjakt henvender seg til oss på e-post (post@engerdal-fjellstyre.no) med navn og adresse på jeger og tilsynsperson. Vi krever ikke at tilsynsperson har eget jaktkort, men denne kan i så fall da heller ikke bære våpen.

Hundetrening:

Utenbygdsboende:
Det tilbys treningskort for jakthunder i følgende periode og priser:

Fuglehunder: 21.08 – 09.09. Treningen gjelder hele allmenningen med unntak av Sollerøya i Femund, Galtsjøen Naturreservat, Elgå reinbeitedistrikt (alt areal øst for Femund og nord for Drevsjø).

I perioden 10.09. – 31.03.2016 er hundetrening tillatt på allmenningen med følgende unntak: Sollerøya i Femund, Galtsjøen Naturreservat Elgå reinbeitedistrikt, Bjønnbergan og Bufjellet vest for Femund.

Det selges dags- (kr 60,-) og Sesongkort (kr 350,-).

For hare-rådyrhunder selges det treningskort for perioden 21.08 – 09.09. Trening tillatt på hele allmenningen med unntak av Sollerøya i Femund Galtsjøen Naturreservat og Elgå reinbeitedistrikt. Døgnkort (kr 60,-) og sesongkort (kr 250,-).

For løse elghunder selges det treningskort for perioden 21.08 – 09.09. Trening tillatt på hele allmenningen med unntak av Sollerøya i Femund, Galtsjøen Naturreservat og Elgå reinbeitedistrikt. Døgnkort (kr 60,-) og sesongkort (kr 250,-).

Innenbygdsboende:
Innenbygdsboende gis tillatelse til å trener sine fuglehunder (i perioden 21.08 – 31.03), hare-/rådyrhunder og løse elghunder (i perioden 21.08. – 09.09.) vederlagsfritt på hele allmenningen med unntak av Gutulia Nasjonalpark, Galtsjøen Naturreservat og Sollerøya i Femund. For å unngå konflikter i forhold til beitedyr, bør all hundetrening legges til områder der det vanligvis ikke beiter sau eller rein.

 
Treningskort kjøper du på Inatur eller via våre kortselgere.


Jaktkort til reiselivsbedrifter:
I og med vedtaket om fuglejakta, tildeler ikke Engerdal fjellstyre egne jakkort for fugl til turistbedrifter i år.

ELGJAKT

Fjellstyret vedtok i møte den 5 februar 2014 ny bestandsplan for perioden 2014-2017. Bestandsplanen for denne 4-årsperioden er en videreføring av forrige plan ved at den legger opp til å stabilisere uttaket og bestandsstørrelsen på de nivåer man har i dag. For området som ikke inngår i NØR elgregion har man lagt opp til en svak reduksjon av bestanden. Fjellstyret ønsker altså å stabilisere bestanden i dette delområdet på ett litt lavere nivå enn det som er tilfelle i dag.
Bestandsplan for elg 2014-2017 finner du her.

Det er 31 jaktfelt på statsallmenningen. Det er også den samme terrengfordelingen mellom innenbygds- og utenbygds. Søknadsfrist for neste fireårsperiode er 1. mai 2018.

Videre vedtok fjellstyret "Lokale bestemmelser angående elgjakta 2016", som inneholder detaljerte bestemmelser for elgjakta; jakttid, kvoter og fordelingsmodell, tilleggsdyr, feilfelling, priser, melde- og veierutiner m.m. De lokale bestemmelsene ser du her.

De "Generelle bestemmelser vedrørende elg- og hjortejakt i statsallmenning" finner du her.

RÅDYRJAKT

Ønsker du rådyrjakt på statsallmenningen i Engerdal høsten 2016? Fullstendig utlysningstekst finner du her.

Rådyrkortet koster 800,-. Ved felling av killing får skytteren igjen 400,- kr ved framvisning av hodet til fjellstyret. Ellers bør nevnes at det er en egen ordning for bukkejakta. Samtlige som søker bukkejakt får tildelt jakt, men jakta stanses i det øyeblikket kvota er felt. Bukkejegerne må gi beskjed om felt bukk umiddelbart til fjellstyret, som så videreformidler informasjon til øvrige jegere via fjellstyrets hjemmeside. Tillatelsen for å jakte på bukk koster kr 400,-, så blir det ytterligere 400,- ved eventuell felling.


BEVERJAKT


Beverjakta starter 1. oktober og varer i Engerdal til 15. mai påfølgende år. Søknadsfrist har tidligere år vært 1. juni for de som ønsker å være med i loddtrekningen av de kortene som fordeles. Mer info om årets søknadsprossedyre vil bli lagt ut i løpet av Mai. Skulle det være færre interessenter ved søknadsfristens utløp enn det er tilgjengelige kort, vil ledige kort selges fortløpende.
 
Det blir stort sett jaktet på beveren i april/ mai når den er sulten etter vinteren, og det samtidig er lyst tidlig om morgenen og seint om kvelden.
 
Ønsker du beverjakt på statsallmenningen 2016/2017 må søknad sendes Engerdal Fjellstyre på mail: post@engerdal-fjellstyre.no innen 10. september 2016.
 
Tildelingen vil skje ummiddelbart etter søknadsfristens utløp. For denne sesongen er kvoten 15 bevere og søkerne vil få tildelt 1 stk bever pr lag, uavhengig om laget består av 1 eller flere personer. Man kan ikke stå oppført på flere lag. Fellingstillatelsen for sesongen 2016/2017 koster 500,-.
 


 
 
 
 
 
 
 
ENGERDAL FJELLSTYRE

Hyttveien 45
2443 Drevsjø

Tlf 62459177

post@engerdal-fjellstyre.no
 
 
 
 
 
 

 

© LightWeb